ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၁၈

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိတဖၣ်လၢ လါယူၤ ၄ တုၤ လါယူၤလံ ၈, ၂၀၁၈

ကျဲလၢပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သဘျ့နီၢ်ကီၢ်

ပှၤတနီၤနီၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးပူၤဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်မၤနၢၤအီၣ်ဃီၣ်, တၢ်ကွၢ်တလီၤလိာ်သး ဒီးတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်အပူၤလီၤ. ဒီးပှၤအဂၤတနီၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးအိၣ်ဒီး တၢ်သဘျ့လၢ ကတဲတၢ်ဖဲအသး, ကမၤတၢ်ဖဲအသး ဒီးအိၣ်မူဖဲအသးန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့နီၢ်ကီၢ်သ့ဧါ

ယဟိဝၤလၢအမ့ၢ် တၢ်သဘျ့နီၢ်ကီၢ်အယွၤန့ၣ် မၤအတၢ်မၤတက့ၢ်

ယဟိဝၤယွၤ အသးစီဆှံန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သဘျ့လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်. ဒ်သိးပသုတသူကမၣ်ဘၣ် ပတၢ်သဘျ့တဂ့ၤအဂီၢ် ပမၤတၢ်မနုၤသ့ဝဲလဲၣ်.

ကွၢ်လိမၤဒိး ယဟိဝၤ လၢအမ့ၢ်ယွၤလၢ အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤဂၤန့ၣ်တက့ၢ်

ယဟိဝၤယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါထီဘိလီၤ.

ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သး တဂၤဒီးတဂၤ “ဒံးအါထီၣ်တက့ၢ်”

ယဟိဝၤယွၤ အမုၢ်နံၤဘူးထီၣ်လံအဃိ ဖဲပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအခါ ဒ်သိးပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အဝဲသ့ၣ်ကသ့အဂီၢ် ပကဘၣ်သးအိၣ်အဝဲသ့ၣ်လီၤ.

ပှၤသးစၢ်သ့ၣ်ဧၢ မ့ၢ်နသးစၢၢ်ဆၢလၢ နီၢ်သးအဖီတၢၣ်ဧါ

သးစၢ်တဖၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်အခါ အဝဲသ့ၣ်အခိၣ်နူာ် ကဘံဘူလီၤ. ဒ်သိးအတၢ်ဆၢတဲာ် ကကဲဘျုးလၢ အတၢ်အိၣ်မူ အခါဆူညါအဂီၢ် မၤဝဲကသ့ဒ်လဲၣ်