ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါ​ယူၤ​လံ ၂၀၁၈

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိတဖၣ်လၢ လါစဲးပတ့ဘၢၣ် ၃–၃၀, ၂၀၁၈.

နအဲၣ်ဒိးလၢ မတၤတဂၤကသ့ၣ်ညါ ဒီးပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤနၤလဲၣ်

ယဟိဝၤယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အသ့ၣ်ညါဒီး အပာ်လုၢ်ပာ်ဝဲ အခ့အပှၤလၢ အတီဒီးအီၤတဖၣ်လၢ ကျဲလၢအဝဲသ့ၣ် တဆိကမိၣ်ဘၣ်ဝဲ နီဘျီဘၣ်အဃိ ပမၤလိန့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

မ့ၢ်နမဲာ်ကွၢ်တၢ်ဖဲလဲၣ်

စီၤမိၡ့ မၤဘၣ်တၢ်ကမၣ် ဖးဒိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိလၢ အအိၣ်သ့ဝဲလီၤ.

“မတၤအိၣ်လၢ ယွၤအအိၣ်တခီလဲၣ်”

စီၤကၤယံၣ်, စီၤၡလိၤမိၤ, စီၤမိၤၡ့ ဒီးစီၤအၤဟရိၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အရ့ဒိၣ်လၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ ပကဘၣ်အိၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ အအိၣ်တခီလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤအတၢ်

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပရ့ဘၣ်ဒီး ယဟိဝၤယွၤအဃိ ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပစံးဘျုးစံးဖှိၣ်အီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

သးကညီၤ “ပှၤကညီခဲလၢာ်” တက့ၢ်

ကွၢ်လိမၤဒိး ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်သးကညီၤ ခီဖျိ ထံၣ်ပှၤဂၤ အတၢ်လိၣ်ဘၣ် ဒီးအတၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒီးနမၤစၢၤအီၤ မ့ၢ်သ့န့ၣ် မၤစၢၤအီၤတက့ၢ်.

ဒ်သိး နတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ ကကဲဘျုး ဒီးကမုာ်အဂီၢ် နမၤကသ့ဒ်လဲၣ်

နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် နီၢ်သးအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်

ပှၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ် အတၢ်သံကွၢ်

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အကြၢးအဘၣ် မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ပိာ်မုၣ်ဒီးပိာ်ခွါ လၢတဖျီဘၣ် အသးဒံးဘၣ်ခံဂၤ မ့ၢ်အိၣ်ဒ်သိးသိး ဒီတနၤကျၢၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးလၢ အဝဲသ့ၣ် မၤကမၣ်တၢ်ဖးဒိၣ်ဧါ