ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀၁၈

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိတဖၣ်လၢ လါအ့ဖြ့ၣ် ၂–၂၉, ၂၀၁၈.

ကွၢ်လိမၤဒိး စီၤနိအၤ, စီၤဒၤနံးယ့လး ဒီးစီၤယိၤဘး အတၢ်နာ် ဒီးအတၢ်ဒိကနၣ်တက့ၢ်

ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ် လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိးလီၤ. ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်သးတီအဂီၢ် တၢ်မနုၤမၤစၢၤအီၤလဲၣ်.

နသ့ၣ်ညါ ယဟိဝၤယွၤ ဒ်စီၤနိအၤ, စီၤဒၤနံးယ့လး ဒီးစီၤယိၤဘးအသိးဧါ

အဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါထီၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ဒ်လဲၣ်. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါန့ၣ် ကဲဘျုးလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်. ပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ် ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး ကသ့ဒ်လဲၣ်.

ပှၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးသးန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်တဂၤလဲၣ်

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ “ပှၤဘၣ်ဃးဒီးသး” ဒီးမ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ် တကလုာ်လဲၣ် ဒီး “ပှၤနီၢ်ခိဖိ” န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ် တကလုာ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပှၤတဂၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီးသးအသိး ဆဲးလဲၤထီၣ်လဲၤထီတက့ၢ်

ဒ်သိးပကကဲထီၣ် ပှၤတဂၤလၢ ယွၤအသးစီဆှံ ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအီၤအဂီၢ် ထဲဒၣ်ပအိၣ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံတခါဧိၤန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ တလၢပှဲၤဒံးဘၣ်လဲၣ်. ပလိၣ်ဘၣ်ဒံး တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်သူၣ်ခုသးခု တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါလၢ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်လၢ ယွၤအအိၣ်

နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤကွၢ်လၢ တနံၤဘၣ်တနံၤတဖၣ် မၤစှၤလီၤ နတၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ် ဒ်သိးနကန့ၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်သးခုအဂီၢ် နမၤတၢ်မနုၤသ့ဝဲလဲၣ်.

ပှၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ် အတၢ်သံကွၢ်

လၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ အစိၤန့ၣ် ပှၤလၢမ့းၡံအၤ ဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ထဲဖိခွါဝဲၢ်ကိ တဖၣ်လီၤဧါ.