တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါ​မ့ၤ ၂၀၁၆ | ဖဲပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ သံအခါ

လံာ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်လၢ လါယူၤ ၂၇ တုၤလါယူၤလံ ၃၁, ၂၀၁၆ လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဖဲပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ သံအခါ

ပလဲၤခီဖျိ ပတၢ်သူၣ်အုးသးအုး ကသ့ဒ်လဲၣ်. ပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ မ့ၢ်သံန့ၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အဂီၢ်ကအိၣ်ဒံးဧါ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်သူၣ်အုးသးအုးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကမၣ်ဧါ

ဖဲပှၤလၢနအဲၣ်ဘၣ်တဂၤသံအခါ ပှၤမ့ၢ်ထံၣ်နၤလၢ နသးအုးဒိၣ်တလၢန့ၣ် နကမၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး လဲၤခီဖျိ နတၢ်သူၣ်အုးသးအုး

လံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အဘျုးအိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်ဝဲလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢအသူၣ်အုးသးအုးတဖၣ်

တံၤသကိးလၢ အရ့ဒီးပှၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤဒၣ်လဲာ် တနၢ်ပၢၢ် ပှၤလၢအသူၣ်အုးသးအုးတဂၤ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဘၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ပှၤသံသ့ၣ်တဖၣ် ကသမူထီၣ်က့ၤလီၤ

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤအံၤ မ့ၢ်ကကဲထီၣ်အနီၢ်ကီၢ်ဧါ.

မၤဘၣ်လိာ်က့ၤ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤတက့ၢ်

ပတၢ်တိာ်ပာ်ကြၢးမ့ၢ် မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ပအဲၣ်ဒိးတဲနၢၤပှၤဂၤ, မၢပှၤမၤဆါပှၤ အၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အဂၤတမံၤမံၤဧါ

“လဲၤဒုးကဲထီၣ်ပှၤအကလုာ်တဖၣ် ခဲလၢာ်လၢယပျဲၢ်ယဘီၣ်တက့ၢ်”

တၢ်သံကွၢ်လွံၢ်ဖျၢၣ် အတၢ်စံးဆၢန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ယ့ၣ်ၡူးအဝံတၢ်စံးပာ် ဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ.

နကမၤနနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်ဒ်လဲၣ်

ဖဲလံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ မ့ၢ်တအိၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်န့ၣ် နကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

မ့ၢ်လံာ်စီဆှံဆဲး ဆီတလဲနတၢ်အိၣ်မူဒံးဧါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤ ညိကွံာ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့, တၢ်အီလုၢ်ကိသံး, ဒီးကသံၣ်မူးဘှီး ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢ တၢ်ဘျၢထံအဂီၢ်ဒီး သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဘၣ်မၤတၢ်ဆီတလဲလၢအကီအိၣ်ဒံးဝဲလီၤ.

ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီပှၤ လၢနီၢ်သးတခီန့ၣ် ဟံးန့ၢ်အီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤတက့ၢ်

ဒ်သိးပသုတဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဘျုးလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ နီၢ်သးတၢ်အီၣ်အဂီၢ် တၢ်လၢကမၤဘၣ်ဒိပှၤ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.