ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါ​ယူၤ ၂၀၁၆

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိလၢ လါအီကူး ၁-၂၈, ၂၀၁၆ အဂီၢ်လီၤ.

တူၢ်လိာ် ယဟိဝၤယွၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤတ့သပၢၤတက့ၢ်

ယဟိဝၤယွၤ ဃုထၢပှၤလၢကဘှီဝဲဒ်လဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤယွၤ ဘှီအဝဲသ့ၣ်လဲၣ်. ဒီးယဟိဝၤယွၤမၤဝဲဒ်လဲၣ်.

မ့ၢ်နပျဲ ပှၤတ့သပၢၤလၢ အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤ ကဘှီနၤဧါ

အဒိ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤဘၣ်တၢ်အဂီၢ် လဲၤဝဲလၢ လ့ၣ်မ့ၣ်အူသန့, ကါသန့, တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအလီၢ် ဒီးပှၤဟးလိၣ်ကွဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

“ယွၤပကစၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ယွၤတဂၤဃီလီၤ”

ကစၢ်ယွၤမ့ၢ် “ယွၤတဂၤဃီ” န့ၣ်အခီပညီဒ်လဲၣ်, ဒီးပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ထဲအီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

တဘၣ်ပျဲပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ် မၤလီၤဃံၤနၤတဂ့ၤ

လၢပျၢၤန့ၣ် ယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် တဲတၢ် မ့တမ့ၢ် မၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ မၤဘၣ်ဒိပှၤဂၤအသးလီၤ. ပမၤလိန့ၢ်တၢ်မၤလိလၢ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတခါလၢ အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံး တၢ်မျၢ်ပလဲ

ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါဒ်န့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လီၤ.

ပှၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ် အတၢ်သံကွၢ်

လၢဝံယဃ့းစက့လး အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီအပူၤန့ၣ် ပှၤလၢအိၣ်ဒီး ပှၤကွဲးလံာ်အနၢၤတဘိ (တၢ်တမံၤလၢ ကကွဲးတၢ်အဂီၢ်) ဒီးပှၤဃုဂၤလၢအိၣ်ဒီး တၢ်စုကဝဲၤလၢကမၤသံတၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်