ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၁၇

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိလၢ လါမ့ၤ ၂၉ တုၤ လါယူၤလံ ၂, ၂၀၁၇.

“တုၤနဆိၣ်တၢ်ဒီးယွၤဒီး, မၤတီနကလုၢ်တက့ၢ်”

တၢ်ဆိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဆိၣ်လၢပဆိၣ်ဒီးယွၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်.

ကစၢ်ယွၤအဘီမုၢ် မ့ၢ်ဟဲန့ၣ် တၢ်မနုၤ ကလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲလဲၣ်

လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ- “ဟီၣ်ခိၣ်... ဒံကွံာ်ဝဲ” လီၤ. “ဟီၣ်ခိၣ်” မ့ၢ်ဒံကွံာ်န့ၣ် တၢ်မနုၤ ကလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲလဲၣ်.

“ပှၤလၢအစံၣ်ညီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါတဂၤ”န့ၣ် ကမၤတၢ်တီတၢ်လိၤထီဘိ

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပတဲသ့လၢ ကစၢ်ယွၤတမၤ တၢ်တတီတလိၤဘၣ်လဲၣ်. တၢ်အံၤဘၣ်မနုၤအဃိ အရ့ဒိၣ်လၢ ခရံာ်ဖိလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤတဖၣ်အဂီၢ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ် မ့ၢ်နထံၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

ဒ်သိးပကအိၣ်ဒိး တၢ်ထံၣ်ဒ်ယဟိဝၤယွၤအဂီၢ်န့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဒီးတၢ်ပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

နတၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ် မ်အကဲထီၣ် တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ယဟိဝၤယွၤတက့ၢ်

ယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်န့ၣ် ဒ်သိးအတၢ်တိာ်ပာ် ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အဂီၢ် အခ့အပှၤတဖၣ် မ့ၢ်မၤစၢၤအီၤ ဆံးဆံးဖိဒၣ်လဲာ် အဝဲပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤဝဲလီၤ.