ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါ​ယူၤ​လံ ၂၀၁၆ | လံာ်စီဆှံ​—မ့ၢ်လံာ်လၢ အဟးဂီၤတသ့ဘၣ်တဘ့ၣ်

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဒ်လဲၣ်

လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်ဟဲလၢယွၤအအိၣ်န့ၣ် ကြၢးအိၣ်ဝဲ လီၤစိၤလီၤထီ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.

လံာ်စီဆှံ စံးဝဲလၢ– “နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤန့ၣ်ဃ့ထီၣ်ကွံာ်, သံၣ်ဧိၤဖီဧိၤန့ၣ် လီၤညွံးလီၤဘဲဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်ပကစၢ်အကလုၢ်ကထါန့ၣ် ကအိၣ်ဝဲကဆိးဝဲ လီၤစိၤလီၤထီလီၤ.”—ယၡါယၤ ၄၀:၈.

လံာ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤ ပကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအံၤ ပှၤဂုာ်ကျဲးစၢးမၤဟးဂီၤအီၤလၢ ကျဲအါဘိသနာ်က့ အိၣ်ဝဲတုၤလၢ ပစိၤခဲအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

 

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢအရ့ဒိၣ်

လံာ်လၢအဆီတလဲ ပှၤတၢ်အိၣ်မူ ဒ်သိးလံာ်စီဆှံန့ၣ် တအိၣ်နီတဘ့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံန့ၣ် ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ဧါ

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

လံာ်စီဆှံလၢ အလီၤအုၣ်လီၤကျၣ်တသ့

ပှၤကွဲးလံာ်စီဆှံဒီး ပှၤကွဲးကူလံာ်စီဆှံတဖၣ် ကွဲးဝဲလံာ်စီဆှံလၢ ဆှဲစးခိ ဒီးလံာ်တၢ်ဖံး အပူၤလီၤ. တၢ်ကွဲးကူလံာ်စီဆှံလၢပျၢၤတဖၣ် အိၣ်တုၤလၢ စိၤခဲအံၤလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

လံာ်စီဆှံ ဘၣ်တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤဟးဂီၤအီၤ ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်တုၤလၢပစိၤခဲအံၤ

ပဒိၣ် ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးဝဲဒ်သိး ပှၤသုတအိၣ်ဒီး လံာ်စီဆှံ, သုတကွဲးကျိာ်ထံ ဒီးရၤလီၤလံာ်စီဆှံတဂ့ၤလီၤ. မၤဝဲတန့ၢ်ဘၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

လံာ်စီဆှံ အတၢ်ကစီၣ် ဘၣ်တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဆီတလဲအီၤ သနာ်က့အိၣ်ဝဲတုၤလၢ ပစိၤခဲအံၤ

ပှၤတနီၤနီၤ အဲၣ်ဒိးဂုာ်ကျဲးစၢးဆီတလဲ လံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ လံာ်စီဆှံ အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဝဲ တုၤလၢပစိၤခဲအံၤလဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ လံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်အံၤ လီၤဆီဝဲလဲၣ်.

တဘၣ်ဃုဆိ တၢ်လၢနအဲၣ်ဒိးတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ် ဃုဆိယွၤအဘီအမုၢ်တက့ၢ်

ယ့ၣ်ၡူးတဲနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ ပတကြၢးအိၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်သူၣ်လီသးကွံလဲၣ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ် “ဆိးသီ” လဲၣ်

ပမ့ၢ်တပလီၢ်ပသးဘၣ်န့ၣ် တၢ်လၢအကမၤပတုာ်ပှၤ အိၣ်ဝဲသၢမံၤ ဒ်သိးပသုတအိၣ်ဆိးသီအဂီၢ်လီၤ.

ပှၤလၢအပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်တဖၣ်

ကစၢ်ယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ်အဘျုးအဖှိၣ် အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ရၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ် ဘၣ်ဃးယွၤအဘျုးအဖှိၣ်

ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်’ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိး ထိၣ်သတြီၤကွၢ် နတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီး လံာ်စီဆှံဧါ

ခရံာ်ဖိအဖုလၢ အကထိတဖၣ် လီၤဖးလိာ်အသး ခီဖျိအတၢ်သိၣ်လိသီလိ ဒီးအတၢ်ထံၣ် တဒ်သိးလိာ်အသးအဃိလီၤ. ထိၣ်သတြီၤကွၢ် တၢ်သိၣ်လိလၢ နနၢ်ဟူဘၣ်လၢ နသရိာ် ဒီးလံာ်စီဆှံန့ၣ်တက့ၢ်.

လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်

ကစၢ်ယွၤ သူဝဲတၢ်ကရၢကရိလၢ ကမိၤပှၤဆူ အအိၣ်န့ၣ်ဧါ