ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၇

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိလၢ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၇ တုၤ လါအ့ဖြ့ၣ် ၂, ၂၀၁၇.

“သန့ၤနသးလၢယွၤ, ဒီးမၤဂ့ၤတၢ်တက့ၢ်”

တၢ်လၢပမၤ တသ့ဘၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ သးအိၣ်မၤစၢၤပှၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကမၤတၢ်လၢ ပမၤသ့တဖၣ် စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒ်သိးပပဲၤထံနီၤဖးတၢ် ကသ့အဂီၢ် လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ ၂၀၁၇ နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မၤစၢၤပှၤဒ်လဲၣ်.

ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အမ့ၢ် တၢ်ဃုထၢတၢ်လၢ တၢ်သဘျ့န့ၣ်တက့ၢ်

တၢ်ဃုထၢတၢ်လၢ တၢ်သဘျ့န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးလံာ်စီဆှံ သိၣ်လိဝဲဒ်လဲၣ်. နပာ်ကဲပှၤဂၤ အတၢ်ဃုထၢတၢ်လၢ တၢ်သဘျ့န့ၣ် နပာ်ဖျါထီၣ်သ့ဒ်လဲၣ်

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ အရ့ဒိၣ်လဲၣ်

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်, ဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတခါလၢ ပကဘၣ်မၤ အါထီၣ်အီၤန့ၣ်လဲၣ်

ဖဲနထံၣ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်အခါ အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးတက့ၢ်

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ် ကမၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကမၤလၢပှဲၤပမူဒါဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်, ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လၢ အကြၢးအဘၣ် ဖဲပှၤတဲဆါပှၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤပတြၢၤပှၤအခါဒ်လဲၣ်, ပမၤတၢ်ဆၢတဲာ် လၢအဘၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

“ဟ့ၣ်လီၤက့ၤအဝဲန့ၣ်လၢ ပှၤအကလုၢ်တီတဖၣ်အစုပူၤ”

ဖဲသးစၢ်တဖၣ် န့ၢ်အါထီၣ်မူဒါအခါ ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်မၤဝဲကသ့ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သးပှၢ်တဖၣ် မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်သ့ဒ်လဲၣ်. သးစၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ပှၤလၢ အတီခိၣ်ရိၤမဲတၢ် လၢအနံၣ်ယံာ်လံတဖၣ်သ့ဒ်လဲၣ်.

မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါဧါ

လၢပျၢၤန့ၣ် ဖဲပှၤလဲၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤအခါ မၤကဲၤထီၣ်ဝဲ မ့ၣ်အူဒ်လဲၣ်