ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါ​မၢ်​ရှး ၂၀၁၇

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိလၢ လါမ့ၤ ၁-၂၈, ၂၀၁၇.

ယူးယီၣ်ပာ်ကဲပှၤလၢ အကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲန့ၣ်တက့ၢ်

မတၤတဖၣ် ကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲလဲၣ်, ဒီးဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ပမ့ၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲပှၤဂၤန့ၣ် ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်.

ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်နာ် ဒီးဆၢတဲာ်တၢ်လၢ တၢ်ကူၣ်သ့အပူၤ

တၢ်ဆၢတဲာ်လၢ နမၤတနီၤန့ၣ် ကဆီတလဲနတၢ်အိၣ်မူလီၤ. ဒ်သိးနကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ တၢ်ကူၣ်သ့အပူၤအဂီၢ် တၢ်မနုၤကမၤစၢၤနၤလဲၣ်

မၤယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤလၢ သူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်တက့ၢ်

ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ, စီၤယဟိၡၤဖး, စီၤဃံးစကံယၤ, စီၤယိၤၡံယၤ န့ၣ် မၤဘၣ်တၢ်ကမၣ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤ ထံၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒ် ပှၤလၢအမၤအတၢ်မၤလၢ သူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

မ့ၢ်နကမၤပိာ်ထွဲဒ် တၢ်ကွဲးအသးအသိးဧါ

ပဟံးန့ၢ် တၢ်မၤလိလၢ ပှၤလၢအမၤဘၣ် တၢ်ကမၣ်လၢ လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတဖၣ် အအိၣ်သ့ဝဲလီၤ.

တၢ်အိၣ်မူ တၢ်လဲၤခီဖျိအဂ့ၢ်

ယလဲၤတၢ်ဒီး ပှၤလၢ အကူၣ်တၢ်သ့အဃိ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်

ဖဲဝ့လံၤယၢၤ(မ်) စဲမၠူစၢၤ မၤယွၤအတၢ်မၤလၢ ဆၢကတီၢ်လၢပှဲၤအခါ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒီးတၢ်လၢအလီၤ သူၣ်ပိၢ်သးဝး စ့ၢ်ကီးလီၤ.

ပှၤအမံၤလၢ လံာ်စီဆှံပူၤ ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ် န့ၢ်အီၤလၢ ကတံၤလၢပျၢၤအလိၤ

သပၢၤလၢ အသးအနံၣ်အိၣ် ၃,၀၀၀ တဖျၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ခူၣ်ထီၣ် န့ၢ်အီၤလၢ ၂၀၁၂ န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ပှၤဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ဖိတဖၣ် သးခုဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.