တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါ​မ့ၤ ၂၀၁၇

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိလၢ လါယူၤလံ ၃-၃၀, ၂၀၁၇.

မၤစၢၤ “ပှၤတမှံၤ”တဖၣ် ဒ်သိးအကမၤ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤလၢ “တၢ်သးခု” အပူၤတက့ၢ်

ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢ တသ့ၣ်ညါ ယဟိဝၤယွၤတဖၣ်န့ၣ် ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤ အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ကူၣ်သ့အပူၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

မၤစၢၤ “ပှၤတမှံၤအဖိ” တဖၣ်တက့ၢ်

နမ့မ့ၢ် မိၢ်ပၢ်လၢ အဟဲအိၣ်တမှံၤလၢ ထံဂၤကီၢ်ဂၤန့ၣ် ဒ်သိးနဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ် ကသ့ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ် နမၤစၢၤအီၤကသ့ဒ်လဲၣ်. ပှၤအဂၤတဖၣ် မၤစၢၤကသ့ဒ်လဲၣ်

တဘၣ်ပျဲ နတၢ်အဲၣ်စှၤလီၤတဂ့ၤ

လၢတၢ်မၢဖိအစိၤ ခရံာ်ဖိတနီၤန့ၣ် တအဲၣ်ယွၤထဲသိးဒီး အအဲၣ်ဝဲလၢညါဘၣ်. ဒ်သိး ပတၢ်အဲၣ်ယွၤ သုတစှၤလီၤတဂ့ၤအဂီၢ် တၢ်မနုၤ ကမၤစၢၤပှၤလဲၣ်

“မ့ၢ်နအဲၣ်ယၤအါန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဧါ”

ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိ စီၤၡံမိၣ်ပ့းတရူးဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပမၤပိာ်ထွဲအီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်အိၣ်မူယိယိဖိလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်သးခု

တၢ်မနုၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ပှၤနီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤလၢ ကအိၣ်မူယိယိဖိလဲၣ်. အဝဲသ့ၣ် မၤဝဲဒ်လဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဆၢတဲာ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုလဲၣ်.

တၢ်အိၣ်မူ တၢ်လဲၤခီဖျိအဂ့ၢ်

ယနၢ်တဟူတၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယသိၣ်လိပှၤဂၤလၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

ဝီထၢၤ မးခ့(န်) န့ၣ်တနၢ်ဟူတၢ်ဘၣ်, အဝဲအိၣ်ဒီး အတၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ မၤယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤအဃိလီၤ.