ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀၁၇

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢးထီခိးတၢ် လံာ်တၢ်မၤလိလၢ လါအ့ဖြ့ၣ် ၃-၃၀, ၂၀၁၇.

ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်တိာ်ပာ် ကဟဲလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်

ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လဲၤကမၣ်အသးဒ်လဲၣ်. ဒ်သိးယွၤအတၢ်တိာ်ပာ် ကလၢပှဲၤထီၣ်အဂီၢ် ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ပှ့ၤက့ၤန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လဲၣ်.

တၢ်ပှ့ၤက့ၤန့ၣ် မ့ၢ် “တၢ်ဟ့ၣ်အလၢ အပှဲၤ” လၢအဟဲလၢပၢ်အအိၣ်

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တမ့ၢ်ထဲ အိးဟိထီၣ်န့ၢ်ပှၤ ကျဲလၢ ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မူအထူအယိာ်ဘၣ်, စံးဆၢစ့ၢ်ကီးဝဲ တၢ်သံကွၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ယဟိဝၤယွၤပၢဆှၢဝဲ အပှၤဂီၢ်မုၢ်

လၢပျၢၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤသူဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ ကတီခိၣ်ရိၤမဲဝဲ အပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆီၣ်ထွဲဝဲပှၤလၢ အတီခိၣ်ရိၤမဲတၢ်တဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ် တၢ်အုၣ်အသးအိၣ်ဒ်လဲၣ်.

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ မတၤတီခိၣ်ရိၤမဲ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်လဲၣ်

ယ့ၣ်ၡူးအၢၣ်လီၤအီလီၤအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ အကအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်တုၤလၢ တၢ်အကတၢၢ်လီၤ. ခဲအံၤ ယ့ၣ်ၡူးတီခိၣ်ရိၤမဲ ကစၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်အိၣ်မူ တၢ်လဲၤခီဖျိအဂ့ၢ်

ပတူၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ပှၤလၢ ကျဲအါဘိ

ဒၢၣ်ကျဲး(စ်) ဒီးမဲၤရံၤ ကဲး(စ်) တူၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်မၤပှၤလဲၤလၢညါ လၢကီၢ်ခဲနဒၣ် ဒီးမၤမံးၡ့ၣ်နရ့ၣ် အတၢ်မၤလၢ ထံကီၢ်ဘြၣ်စ့(လ်) ဒီးကီၢ်ဖိးတူၢ်ကၢၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ် အတၢ်သံကွၢ်

တၢ်မၢဖိပီလူးကွဲးဝဲလၢ “တၢ်လ့ပစီလၢအဆူၣ်ကဲၣ်ဆိး, လၢသုဒိးတကဲဘၣ်န့ၣ်” ယဟိဝၤယွၤ“တဒုးဒိးဘၣ်သုဘၣ်.” လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ အဲၣ်ဒိးတဲဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ ဃုထၢဆိပာ်ဝဲတၢ်မၤကွၢ် လၢပဂီၢ်လၢပတူၢ်အီၤကဲလၢ ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်ဧါ.