ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါစဲးပတ့ဘၢၣ် ၂၀၁၆ | နဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤနသး ကသ့ဖဲလဲၣ်

ပဝဲခဲလၢာ် ပလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲ ပဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအခါန့ၣ်လီၤ. လံာ်တဘ့ၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ယွၤမၤစၢၤဝဲ ပှၤလၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ပဝဲခဲလၢာ် ပလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပသး

ဖဲနကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်လီၤဖးဒီး သးသမူတံၤသကိး မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အခါ နဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်မၤစၢၤကသ့ဖဲလဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ကစၢ်ယွၤ မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်

တၢ်မၤစၢၤလွံၢ်မံၤ ဖဲတၢ်သူၣ်အုးသးအုး အဆၢကတီၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤလၢ တၢ်သူၣ်အုးသးအုး အဆၢကတီၢ်

ဖဲပှၤလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤအခါ ပှၤဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤနီၢ်ကီၢ်လီၤ.

“မ်နစုအဂံၢ်အဘါန့ၣ် သုတစၢ်လီၤတဂ့ၤ”

ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ် အခ့အပှၤတဖၣ် အဂံၢ်အဘါဒ်လဲၣ်. နၤစ့ၢ်ကီး နဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤဂၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ် ဂုာ်ကျဲးစၢးဒုးတၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်တက့ၢ်

ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကမၤတၢ်ဘၣ်ယွၤသးအဂီၢ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ် မၤနၢၤတၢ်လီၤ.

နတၢ်ကူတၢ်သိးန့ၣ် မၤလၤကပီၤယွၤစ့ၢ်ကီးဧါ

လံာ်စီဆှံ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်န့ၣ် ဟံးစုနဲၣ်ကျဲပှၤသ့ဝဲလီၤ.

သးစၢ်သ့ၣ်ဧၢ မၤဂၢၢ်ထီၣ်ကျၢၤထီၣ် သုတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တက့ၢ်

မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်လၢ ပှၤဆီၣ်သနံးနၤအဃိ နကဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအမ့ၢ် သးသမူအတၢ်လဲလိာ်အသး တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ်ဧါ. နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒ်န့ၣ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲနဂီၢ်လီၤ.

မိၢ်ပၢ်သ့ၣ်ဧၢ ဒ်သိးနဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်နာ်ကဂၢၢ်ကျၢၤအဂီၢ် မၤစၢၤအီၤတက့ၢ်

တဘျီတခီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်လၢနကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် အကီတလၢ လၢနဂီၢ်ဧါ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လွံၢ်မံၤအံၤ ကမၤစၢၤနၤလီၤ.

လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်

ဘၣ်ဃးဒီး ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ် ပှၤတဂၤဒီးတဂၤ အတၢ်ထံၣ် တလီၤဂာ်လိာ်အသးဘၣ်. ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံ သိၣ်လိဝဲဒ်လဲၣ်. အတၢ်စံးဆၢအံၤ နကလီၤကမၢကမၣ်လီၤ.