ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢးထီခိးတၢ် နီၣ်ဂံၢ်  ၃ ၂၀၁၇ | ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်သံန့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကသံဧါ. လံာ်စီဆှံတဲဝဲလၢ– “ယွၤကထွါကွံာ်အမဲာ်ထံခဲလၢာ်လၢအမဲာ်, ဒီးတၢ်သံတအိၣ်လၢၤဘၣ်.”လီၣ်ဖျါ ၂၁:၄.

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်သံန့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်. တၢးထီခိးတၢ် တဘ့ၣ်အံၤကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ.

 

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

တၢ်သံကွၢ်လၢ ပှၤစံးဆၢအီၤတညီဘၣ်

ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်မူဒီးတၢ်သံန့ၣ် ပှၤတၢ်ထံၣ်အိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်အဃိ ပဃုထံၣ်န့ၢ်အတၢ်စံးဆၢ ကသ့ဖဲလဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်သံန့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအနီၢ်ခိမ့ၢ်သံန့ၣ် အကလၤအိၣ်ဒံးဧါ. ပအိၣ်ဒီးကလၤလၢ အသံတသ့ဘၣ်န့ၣ်ဧါ. ပှၤသံတဖၣ်လဲၤဖဲလဲၣ်.

ဖဲပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ ဆိးက့ဘူးထီၣ်ကသံအခါ

ဖဲပဟံၣ်ဖိဃီဖိဆိးက့ ဘူးထီၣ်ကသံအခါ ပမၤမုာ်ထီၣ်အသးဒီး ကွၢ်ထွဲအဝဲသ့ၣ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ် ကသ့ဒ်လဲၣ်. ပမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ထွဲပှၤလၢ အဆိးက့ဘူးထီၣ်လၢကသံန့ၣ် ပလဲၤခီဖျိတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

အလဲယၢးစ် ဟါထၢၤ-ဧ့ၤဘြံၤလံာ်စီဆှံလၢ အလဲယၢးစ် ဟါထၢၤ ထုးထီၣ်ဝဲတဖၣ်

အလဲယၢးစ် ဟါထၢၤ ထုးထီၣ်ဝဲ ဧ့ၤဘြံၤလံာ်စီဆှံခံဘ့ၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ လံာ်စီဆှံခံဘ့ၣ်အံၤ ကဲဘျုးဝဲဒိၣ်မးလဲၣ်.

ဧ့ၤဘြံၤအလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ အဆံးကတၢၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ် မၤအါထီၣ်ပတၢ်နာ်သ့

ဖဲယ့ၣ်ၡူးတဲဝဲတၢ်ကတိၤလၢ ဘၣ်ဃးဒီး လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဆံးတဖျၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အနၢၣ်ဖိတနၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်အဲၣ်ဒိးစံးဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်

မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ပၤရဒံစူး—ကအိၣ်ဝဲအနီၢ်ကီၢ်ဧါ

လၢအခီၣ်ထံးလံၤလံၤန့ၣ် ပှၤအါဂၤဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ပၤရဒံစူးအိၣ်ဝဲတတီၤ ဘၣ်ဆၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲလံ. ဟီၣ်ခိၣ်ကကဲထီၣ် ပၤရဒံစူးဒံးဧါ.

လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်

ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ အတလၢတပှဲၤဘၣ်အဃိ ပတၢ်အိၣ်မူပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလီၤ. မ့ၢ်ပတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ကလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲတဘျီဘျီဧါ.