မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကသံဧါ. လံာ်စီဆှံတဲဝဲလၢ– “ယွၤကထွါကွံာ်အမဲာ်ထံခဲလၢာ်လၢအမဲာ်, ဒီးတၢ်သံတအိၣ်လၢၤဘၣ်.”လီၣ်ဖျါ ၂၁:၄.

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်သံန့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်. တၢးထီခိးတၢ် တဘ့ၣ်အံၤကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ.