မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဒ်လဲၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

လံာ်စီဆှံတဲဝဲလၢ– “ယွၤအဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တုၤအဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အဖိခွါအိၣ်တဂၤဃီ” လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၃:၁၆.

တၢးထီခိးတၢ် တဘ့ၣ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤယ့ၣ်ၡူးဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒ်သိး ကတူၢ်သံအသးလၢပဂီၢ်လဲၣ် ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်အံၤအဃိ ပပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် ကသ့ဒ်လဲၣ်.