ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်—လံာ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၁၆

လံာ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤလိလၢ လါမ့ၤ ၃၀ တုၤ လါယူၤ ၂၆, ၂၀၁၆ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအသးတီန့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး

ခရံာ်ဖိတဖၣ် မၤလိန့ၢ်တၢ်မနုၤလၢ စီၤယံးဖသၤ ဒီးအဖိမုၣ် အဒိအတဲာ်န့ၣ်ဒ်လဲၣ်

“မ်တၢ်ဝံသးစူၤအိၣ်ဒီး အတၢ်မၤအလၢအပှဲၤ...တက့ၢ်”

ဖဲနကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်မၤကွၢ်အခါ မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်ကစၢ်ယွၤဒ်လဲၣ်. ဒီးဒ်သိး နကအိၣ်ဒီး တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ် တၢ်အဒိအတဲာ်မနုၤကမၤစၢၤနၤလဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပကြၢးဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ် တပူၤဃီလဲၣ်

နတၢ်ထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်န့ၣ် ကဲဘျုးလၢနဂီၢ်, ပှၤဂၤဂီၢ် ဒီးနတၢ်ရ့လိာ်သး ဒီးယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်ဝဲလီၤ. မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါဧါ.

ပၢၤဃာ် နတၢ်အိၣ်ဘၢၣ်စၢၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤတက့ၢ်

ကျဲလွံၢ်ဘိလၢ ကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကအိၣ် ကတဲာ်ကတီၤနသး ဖဲနကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်အိၣ်ဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်မူ တၢ်လဲၤခီဖျိအဂ့ၢ်

ဖံဝါတဖၣ် ကဲထီၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်လၢ နီၢ်သးတခီ

အဝဲသ့ၣ် ကဟးထီၣ်လၢ ဖံဝါအကၠိ ဒီးကပာ်တ့ၢ်ကွံာ် ခဲးသလ့း အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂီၢ် တၢ်မနုၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် အဝဲသ့ၣ်လဲၣ်

မ့ၢ်နတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်ပစီၤထံအသိးဧါ

နတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ် မၤသးဒ် ပစီၤထံလၢ အဘၣ်ပှၤကဖီလီဖိ, မၤဖှံထီၣ်ပှၤသး ဒီးအရ့ဒိၣ်လၢ ပှၤသးသမူအဂီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်