ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

“Who Is on Jehovah’s Side?” (Exodus 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

ဒီ​လိး​​ ​တၢ်​ဃု​ထၢ​တ​ဖၣ်