ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

“For This I Have Come Into the World” (Matthew 21:23-46; 22:15-46)

ဒီ​လိး​​ ​တၢ်​ဃု​ထၢ​တ​ဖၣ်