ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

“အိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူ ဒီးပာ်ဆူၣ်ထီၣ်နသး ဒီးမၤတၢ်တက့ၢ်”

ဖဲပထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအခါ ပကဘၣ်သန့ၤပသးလၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဒၤဝံးပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နာ်ခီဖျိ အတၢ်မၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အီၤလၢ ၁ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈:၁-၂၀; ၁ ၡမူၤအ့လး ၁၆:၁-၂၃; ၁၇:၁-၅၁