ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

‘ယဟိဝၤယွၤမၤသးခုအဝဲသ့ၣ်အသး’

နကမၤလိဘၣ်​ စီၤစရူဘၤဘ့လး, ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်​ စီၤယိၤၡူ, ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်​ လဲၤခီဖျိဝဲ တၢ်မၤကွၢ်လၢ တၢ်သူခုအပူၤ ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်သူၣ်ဒူသးဒး ဒီးတၢ်နာ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါအခါ. ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ဧ့ၤစြၤ ၁:၁-၆; ၃:၁-၆, ၁၀-၁၃; ၄:၁-၇, ၁၁-၁၆; ၅:၃-၅; ၆:၆-၁၂, ၂၂; ဃးကဲ ၁:၂-၁၁; ၂:၃-၉; စကၤရယၤ ၁:၁၂-၁၆; ၂:၇-၉; ၃:၁, ၂; ၄:၆, ၇.