ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယဟိဝၤယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်လၢအတီ တဘျီဝံၤတဘျီ

ကွၢ်စီၤယိၤသး ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤဒီး ပှၤလၢမၤအၢမၤသီအီၤတဖၣ်​ အဖီခိၣ်ဒ်လဲၣ်. ဖဲအထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အခါ အဝဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်အဲၣ်ဒ်လဲၣ်. ဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်အီၤလၢ ၁ မိၤၡ့ ၃၇:၁-၃၆; ၃၉:၁–၄၇:၁၂ လီၤ.