ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

“မတၤအိၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်တခီလဲၣ်”

တၢ်အဲၣ်ဒိးတီဒီးကစၢ်ယွၤ မ့တမ့ၢ် တဲလၢအတီဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ် လီၤဆီလိာ်အသးဒီး တၢ်ပၢၤဃာ် တၢ်သးတီဒီး ယဟိဝၤယွၤလီၤ. တၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢ ၂ မိၤၡ့ ၂၀, ၂၄, ၃၂ ဒီး ၃၄ အပူၤလီၤ.

ဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်အီၤလၢ ၂ မိၤ. ၂၀:၁-၇; ၂၄:၃-၁၈; ၃၂:၁-၃၅; ၃၄:၁-၁၄.