ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

"These Words... Must Be on Your Heart"

ဒီ​လိး​​ ​တၢ်​ဃု​ထၢ​တ​ဖၣ်

ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်

နအိၣ်ဒီးဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

ဒ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်အသိး ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်သကိး ယဟိဝၤယွၤတက့ၢ်

နဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ ကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအါထီၣ် ကသ့ဒ်လဲၣ်