ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်ဂီၤမူလၢ လံာ်စီဆှံ အကတြူၢ်အဂီၢ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး လံာ်စီဆှံတကတြူၢ်စုာ်စုာ်

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ဧ့စြၤအဂီၢ်

ယဟိဝၤယွၤ တီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤ လၢကမၤထူၣ်ဖျဲး အပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ဝ့ၢ်ဘၤဘူၤလိၣ် ဒီးကသူၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အမ့ၢ်အတီလၢ ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်နဃ့မယၤအဂီၢ်

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပှၤဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လၢ အမ့ၢ်အတီတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤလိလၢ လံာ်နဃ့မယၤအပူၤသ့လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်နီၢ်အ့ၤစတၢ်အဂီၢ်

တၢ်မၤအသးလၢ အ့ၤစတၢ်အစိၤန့ၣ် ကမၤဆူၣ်ထီၣ် နတၢ်နာ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ ကထုးထီၣ်ကွံာ် အပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ တၢ်လ့ပစီအပူၤ လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ယိၤဘးအဂီၢ်

ပှၤလၢအအဲၣ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ကထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်လီၤ. စီၤယိၤဘးအဒိအတဲာ်န့ၣ် ဒုးနာ်န့ၢ်ပှၤလၢ ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပတီဒီးယဟိဝၤယွၤ ဒီးဆီၣ်ထွဲယဟိဝၤယွၤ ပၢတၢ်အခွဲး သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအဂီၢ်

လံာ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ဆီၣ်ထွဲဝဲ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ပၢ, မၤစၢၤဒီး မၤမုာ်ထီၣ် ပှၤလၢအအဲၣ်အီၤ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ကဆီတလဲအသး ခီဖျိလၢယွၤအဘီအမုၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ကတိၤဒိအဂီၢ်

လံာ်ကတိၤဒိအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲလၢ ပတၢ်အိၣ်မူကိးသနၢၣ်ဒဲးအပူၤ ဃုာ်ဒီး တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ဟံၣ်ဖီဃီဖိအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဂီၢ်

စီၤပၤၡလိၤမိၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဒီးထိၣ်သတြီၤဝဲဒီး တၢ်လၢအထီဒါလိာ်သးဒီး ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ် အတၢ်သးဝံၣ် အဂီၢ်

ၡူလမး အတၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ်လၢ ပှၤကွၢ်သိ အဖီခိၣ် တလီၤစှၤဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဒ် “ယွၤအမ့ၣ်လၣ်” အသိးလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ယၡါယၤအဂီၢ်

လံာ်ယၡါယၤအံၤ အိၣ်ဒီးဝံအတၢ်စံးပာ်လၢ ကမၤဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်ပတၢ်နာ် ဘၣ်ဃးကစၢ်ယွၤကမၤလၢပှဲၤအတၢ်အၢၣ်လီၤဒီး ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ယံးရမံယၤအဂီၢ်

ဝံယံးရမံယၤန့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မၤအၢမၤနး ဘၣ်ဆၣ် ဆဲးမၤဝဲယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤလၢ တၢ်သးတီအပူၤလီၤ. ပဝဲခရံာ်ဖိတဖၣ် ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထံ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကကဲဘျုးလၢပဂီၢ် လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်သးသယုၢ်တၢ်အဂီၢ်

ဝံယံးရမံယၤ ကွဲးဝဲ, လံာ်သးသယုၢ်တၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဖဲဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ် လီၤပှီၢ်အခါ ဒီးပှၤလၢ အပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သးကညီၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ယဃ့းစက့လးအဂီၢ်

မူဒါလၢ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်အီၤန့ၣ် မ့ၢ်ကီထဲလဲၣ် သနာ်က့ ဝံယဃ့းစက့လး မၤဝဲလၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဒီးတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူအပူၤလီၤ. အဝဲအဒိအတဲာ်န့ၣ် ကဲဘျုးလၢပဂီၢ် လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ဒၤနံးယ့လးအဂီၢ်

စီၤဒၤနံးယ့လးဒီး အတံၤသကိးတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤကွၢ်အကလုာ်ကလုာ် ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ် ဆဲးတီဒီးယဟိၤဝၤယွၤ. အဝဲသ့ၣ်အဒိအတဲာ် ဒီး ဝံအတၢ်စံးပာ်ဟဲလၢ အဟဲထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဲဘျုးလၢပဂီၢ်ခဲအံၤတကးဒံးဘၣ် ခါဆူညါလၢ စ့ၢ်ကီးလီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ဟိၤၡ့အဂီၢ်

လၢလံာ်ဟိၤၡ့အပူၤ ပန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤစ့ၢ်ကီး ပှၤလၢအမၤဘၣ်တၢ်ကမၣ် ဒီးပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးတဖၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤသးကညီၤအဝဲသ့ၣ် ဒီးယဟိဝၤယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလၢ သူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ယိၤအ့လးအဂီၢ်

ယိၤအ့လးတဲဆိပာ်ဝဲဘၣ်ဃး “ယွၤအမုၢ်တနံၤ” ဘူးထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ် ဒီးဒ်သိးပကပူၤဖျဲးအဂီၢ် ပဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဝံအတၢ်ကတိၤအံၤ အရ့ဒိၣ်လၢ ပဂီၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ဧၤမိၣ်အဂီၢ်

ယဟိဝၤယွၤသူဝဲ ပှၤလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤသးတဖၣ်လၢ ကမၤတၢ်မၤလၢအရ့ဒိၣ်. ပဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိလၢ အရ့ဒိၣ်လၢ ဝံဧၤမိၣ်အအိၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ဧိၤဘါဒယၤအဂီၢ်

လံာ်ဧိၤဘါဒယၤ မ့ၢ်လံာ်အဆံးကတၢၢ်တဘ့ၣ်လၢ လံာ်စီဆှံလၢ ဧ့ၤဘြံၤကျိာ်တကတြူၢ်အပူၤလီၤ. ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ပၢန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလီၤ

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ယိၤနါအဂီၢ်

ဝံအံၤတူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤ, မၤလၢပှဲၤ အမူဒါ ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤလိလၢ ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအတီ ဒီးအတၢ်သးကညီအဂ့ၢ်လီၤ. အတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ ကထုးန့ၢ်နသးလီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်မံကၤအဂီၢ်

ဝံအတၢ်စံးပာ်တဖၣ်အံၤ ကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကနာ် သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်လၢယဟိဝၤယွၤ မၢပှၤတဖၣ်န့ၣ် ကဲဘျုးလၢပဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်နၤဃူၣ်အဂီၢ်

ဝံအတၢ်ကတိၤအံၤ ဒုးနာ်န့ၢ်ပှၤလၢ ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် မၤလၢပှဲၤအတၢ်ကတိၤထီဘိ ဒီးအဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢ အမၤမုာ်ထီၣ်ပှၤခဲလၢာ် လၢအဃုတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အဘီမုၢ်တၢ်ပၢဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ဃဘးကူာ်အဂီၢ်

ပနာ်သ့သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ သ့ၣ်ညါဝဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဂ့ၤကတၢၢ် ဒီးကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ကဘၣ်ဒီသဒၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်စဖါနယၤအဂီၢ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပတကြၢးဆိကမိၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအမုၢ်စံၣ်ညီၣ်နံၤ တဟဲလၢၤဘၣ်လဲၣ်.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ဃးကဲအဂီၢ်

ဝံအကလုၢ်ကထါ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဘၣ်ဃးပကဘၣ်ပာ်ဒိၣ် တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအါန့ၢ်ဒံး ပနီၢ်ကစၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်စကၤရယၤအဂီၢ်

တၢ်ထံၣ်လၢညါခီ ဒီးဝံတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဝဲ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ပျၢၤတဖၣ်. ဝံအတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဒုးနာ်န့ၢ်ပှၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤစ့ၢ်ကီး ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်မၤလကံအဂီၢ်

ဝံအတၢ်ကတိၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်သးကညီၤ, အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ် တဆီတလဲ နီတဘျီဘၣ်အဂ့ၢ်. ဝံအတၢ်ကတိၤအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိလၢ အရ့ဒိၣ်လၢပဂီၢ် လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်မးသဲအဂီၢ်

ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အရ့ဒိၣ်လၢ လံာ်မးသဲအပူၤတက့ၢ်. လံာ်မးသဲန့ၣ် မ့ၢ်လံာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လွံၢ်ဘ့ၣ်အကျါ အဆိကတၢၢ်တဘ့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်မၢ်ကူးအဂီၢ်

လံာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ အဖုၣ်ကတၢၢ်တဘ့ၣ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ လံာ်မၢ်ကူးအပူၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤတၢ်လၢ ယ့ၣ်ၡူးကမၤန့ၢ်ပှၤဖဲအပၢတၢ်လၢ ယွၤဘီမုၢ်ပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်လူၤကၣ်အဂီၢ်

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ပဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့ထဲ လံာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢအမ့ၢ် လံာ်လူၤကၣ်အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ လံာ်ယိၤဟၣ်အဂီၢ်

ယိၤဟၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်အဲၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ, အတၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဒိအတဲာ် ဒီးတၢ်အုၣ်သးလၢ အဝဲမ့ၢ်မ့းၡံအၤအဂ့ၢ်—ခါဆူညါ ယွၤအဘီအမုၢ် အစီၤပၤ.