ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ် အတၢ်ကရၢကရိ

ပူၤကွံာ်အနံၣ် ၂,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်, ခရံာ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤလိာ်အီၤလၢက ‘အဲၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်တက့ၢ်’ လီၤ. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤထွဲဝဲ တၢ်မၤလိာ်အံၤဒ်လဲၣ်. တၢ်ဂီၤမူအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ကျဲသၢဘိလၢ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တၢ်ကရၢကရိ အိၣ်မူထွဲဝဲန့ၣ်လီၤ. (၁) တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤ, (၂) မၤစၢၤပှၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ, ဒီး (၃) ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသးလၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယဟိဝၤန့ၣ်လီၤ.