ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် တဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤလၢ ပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤလၢၤဘၣ်. ကီၢ်တၢ်စံးပာ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲန့ၣ် ထံၣ်စိဃီၤဝဲလံ. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ အိၣ်လၢစီၤယိၤရှူ အတၢ်တီခိၣ်ရိၤမဲအဖီလာ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် ကဒိကနၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤအကလုၢ် လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဒီး ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ယွၤအတၢ်စံးပာ် ဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဧါ. တၢ်မၤအသးတဖၣ်အံၤန့ၣ် ဒုးနာ်န့ၢ်ပှၤ ဘၣ်ဃးတၢ်လၢ လံာ်စီဆှံတဲဆိပာ်ဝဲ လၢကဟဲကဲထီၣ်အသးလၢ ပစိၤခဲအံၤန့ၣ် ကဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲသပှၢ်တၢၢ်လီၤ.