ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်အဲၣ်လၢအမ့ၢ်အတီန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

တၢ်အဲၣ်လၢ အတတီဘၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးဖးဒိၣ်သ့ဝဲလီၤ. တၢ်မၤထွဲလံာ်စီဆှံ တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်အဲၣ်လၢအမ့ၢ်အတီလီၤ.

တၢ်အဲၣ်လၢအမ့ၢ်အတီန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်​—တၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်

ကလုာ်တဒူၣ်ဘၣ်တဒူၣ် အလုၢ်လၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပာ်တၢ်အဲၣ်တီန့ၣ် တဒ်သိးလိာ်သးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂီၤမူအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံ တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်လၢကဲဘျုး​လၢ ပဂီၢ်န့ၢ်လီၤ.

တၢ်အဲၣ်လၢအမ့ၢ်အတီန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

လံာ်စီဆှံ တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤဝဲ ခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢ ကဃုထၢ သးသမူတံၤသကိး လၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် တုၤအဖျီအသး ဝံၤအလီၢ်ခံ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် လၢကဆဲးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်လၢအမ့ၢ်အတီလၢ တဂၤဒီးတဂၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.