ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

“မုၢ်လၢ်တၢ်လၢပတထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်” —တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်

“မုၢ်လၢ်တၢ်လၢပတထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်” —တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ “မုၢ်လၢ်တၢ်လၢပတထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်” အဂီၢ်