ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

“မုၢ်လၢ်တၢ်လၢပတထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်”

မုၣ်ကီၤလံၢ်အဲၣ်ဒိးမၤဟးဂီၤပတၢ်သးတီ ဒီးအဲၣ်ဒိးမၤလီၤမၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ. ပပၢၤဃာ်ပတၢ်သးတီဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

“မုၢ်လၢ်တၢ်လၢပတထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်” —တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်အံၤ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအလီၤဂာ် ဒ်လံာ်ယိၤဘးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိးလီၤ. ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး ပလဲၤခီဖျိတၢ်မၤကွၢ်တဖၣ် သ့ခီဖျိယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤစၢၤလီၤ.

“မုၢ်လၢ်တၢ်လၢပတထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်”

တၢ်ဂီၤမူလၢအထုးန့ၢ်ပသးအံၤ ကမၤစၢၤနၤလၢ နကဆဲးပၢၤဃာ်နတၢ်သးတီဒီး သးစၢၢ်ဆၢလၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢခါဆူညါန့ၣ်လီၤ.