ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ဆဲးကျိး

ပ​သးခု​လၢ ပ​အဲၣ်ဒိး​မၤစၢၤ ပှၤလၢ​အသး​အိၣ်​ လံာ်စီဆှံ မ့တမ့ၢ် ပ​တၢ်မၤ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​လီၤ. ဃုထၢ တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​လာ်အံၤ​တခါခါ ဒီး​ဆဲးကျိး​ဒီး ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ်​ လၢ​အ​အိၣ်​ဘူး​ဒီး​နၤ​န့ၣ်​တက့ၢ်.