ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​လၢ တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤ​အီၤ ဒ်​စိၤ​ခဲအံၤ အ​တၢ်ကတိၤ​အသိး

တၢ်​ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ မးသဲ—လီၣ်ဖျါ

လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​လၢ တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤ​အီၤ ဒ်​စိၤ​ခဲအံၤ အ​တၢ်ကတိၤ​အသိး

ပှၤ​ကူၣ်ဘၣ်​ကူၣ်သ့ ဘၣ်ဃး​ဒီး​လံာ်စီဆှံ​တဂၤ အဲ​လဲ ဒူၣ်​သံၤ ကွဲးဖျါ​ထီၣ်​လၢ လံာ်​တဘ့ၣ်​ လၢ​အမ့ၢ် Bible Translations and How to Choose Between Them အ​ပူၤ​ဒ်အံၤ​လီၤ. “န​မ့ၢ်​နာ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​မ့ၢ်ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​လၢ ပှၤ​ခဲလၢာ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​ အခီပညီ​မ့ၢ်ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ ဆဲးကျိး​လိာ်သး​ဒီး​ပှၤလီၤ. . . . ဒီး​ဒ်သိး​န​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ က​ကဲဘျုး​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ ကိး​သနၢၣ်​ဒဲး​အဂီၢ်​န့ၣ်​ တၢ်ကတိၤ​လၢ [လံာ်စီဆှံ] အ​ပူၤ က​ဘၣ်​မ့ၢ် တၢ်ကတိၤ​လၢ ပှၤ​တဲ​အီၤ​လၢ မုၢ်ဆ့ၣ်​မုၢ်ဂီၤ​လီၤ.”

ပှၤလၢ​အ​အဲၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​န့ၣ်​ တူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ကတိၤ​တထံၣ်​အံၤ​လၢ အသး​ဒီဖျၢၣ်​ညါ​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​နာ်ဝဲ​လၢ “တၢ်ကွဲး​အသး​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်ကွဲး​အီၤ ခီဖျိ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​အသး​စီဆှံ အ​တၢ်​ဟံးစု​နဲၣ်ကျဲ​ဒီး ကဲဘျုး​လၢ တၢ်သိၣ်လိ​နဲၣ်လိ​တၢ်​အဂီၢ်, လၢ​တၢ်​သိၣ်ဃီၣ်​တၢ်​အဂီၢ်, လၢ​ဃၣ်လိၤ​တၢ်​အဂီၢ် ဒီး​လၢ​သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​တၢ်​လၢ တၢ်တီ​တၢ်လိၤ​အ​ပူၤ​အဂီၢ်” လီၤ. (၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆) လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​ တမ့ၢ်​လံာ်​လၢပျၢၤ ယိယိ​ဖိ​တဘ့ၣ်​ဘၣ်. ဒ်​လံာ်စီဆှံ​တဲဝဲ​အသိး​န့ၣ်​ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ “မူ​ဝဲ ဒီး​အိၣ်ဒီး အစိ​အ​က​မီၤ” လၢ​က​မၤစၢၤ​ပှၤလၢ ပ​က​လဲၤခီဖျိ တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တဖၣ်​လၢ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၂) ဒ်သိး​ပှၤ​ဖးလံာ်​ဖိ က​နၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံ ဒီး​အိၣ်မူ​ပိာ်ထွဲ​ဝဲ က​န့ၢ်​အဂီၢ် တၢ်ကတိၤ​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ က​ဘၣ်​မ့ၢ် တၢ်ကတိၤ​လၢ ပှၤ​တဲ​အီၤ​လၢ မုၢ်ဆ့ၣ်​မုၢ်ဂီၤ​လီၤ. တၢ်ကတိၤ​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ မ့ၢ်​အိၣ်​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ်​ ပှၤ​မုၢ်ဆ့ၣ်​မုၢ်ဂီၤ​ဖိ ဖး​ဒီး​နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ​က​သ့​လီၤ.

အဃိ ပှၤလၢ​အ​အဲၣ်​ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​န့ၣ်​ က​သးခုဝဲ​လၢ ပ​ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ မးသဲ—လီၣ်ဖျါ လၢ​ကညီ​စှီၤကျိာ်​လီၤ. ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ်​ ဘိးဘၣ်​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​ထုးထီၣ်​ဝဲ တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ ဖဲ​လါယူၤလံ ၅, ၂၀၂၀ န့ၣ်​လီၤ. ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ ဘၣ်​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး ဒီး​ဒ်သိး​ပှၤ​က​နၢ်ပၢၢ်​ဘၣ်​အီၤ​ညီ​အဂီၢ်​လီၤ. အဃိ ခဲအံၤ ပှၤ​က​နၢ်ပၢၢ်​ဘၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​လၢ ကညီ​စှီၤကျိာ် ဒိၣ်န့ၢ်​ဒံး​လၢညါ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​ န​က​ဆိကမိၣ်​ဘၣ်​လၢ မ့ၢ်​မတၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​ ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ​လဲၣ်.

ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ​တၢ်​တဖၣ်​လၢ အ​မၤလၤ​ကပီၤ ကစၢ်​ယွၤ

ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ မးသဲ—လီၣ်ဖျါ န့ၣ်​ပှၤ​ထုးထီၣ်​အီၤ​လၢ ကညီ​စှီၤကျိာ် သီသီ​ဒံး​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​ တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ အိၣ်​ပာ်စၢၤ​လၢ ကျိာ်​အဂၤ စးထီၣ်​ဖဲ ၁၉၅၀ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် တၢး​ထီ​ခိး​တၢ်​ လံာ်​စီ​ဆှံ​ဒီး​လံာ်ဖိ​တၢ်​ကရၢကရိ ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ လၢ​ကီၤလၤဝါ​ကျိာ်​လီၤ. တၢ်​ကရၢကရိ​အံၤ မ့ၢ်ဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​ လံာ်စီဆှံ​တၢ်​ကရၢကရိ (Bible Society) လၢ​အ​ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ​ဝဲ လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​ အိၣ်ဝဲ​အ​နံၣ်​ ဖးယံာ်​လံ​လီၤ. တၢးထီခိးတၢ် လါစဲးပတ့ဘၢၣ် ၁၅, ၁၉၅၀ တဲဝဲ​လၢ “ပှၤလၢ အ​ပၣ်ဃုာ်​လၢ တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ ကမံးတံာ်​န့ၣ်​ တ​အဲၣ်ဒိး​လၢ ပှၤ​က​သ့ၣ်ညါ အဝဲသ့ၣ်​အ​မံၤ​ဘၣ်. ဖဲ​အဝဲသ့ၣ်​ အိၣ်မူ​ဒံး​အဆၢ​ကတီၢ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ ဖဲ​အဝဲသ့ၣ်​သံ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​မ့ၢ်ဂ့ၤ အဝဲသ့ၣ်​ တ​အဲၣ်ဒိး​လၢ ပှၤ​က​ကွဲးဖျါ​ထီၣ်​အဝဲသ့ၣ်​အ​မံၤ​ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​လံာ်စီဆှံ အ​တၢ်တိာ်ပာ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်ဝဲ​ဒ်သိး ပှၤ​က​မၤလၤ​ကပီၤ ယွၤ​လၢ​အမ့ၢ်​အတီ​တဂၤ​အ​မံၤ​အဂီၢ်​လီၤ.”

မ့မ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ ဒီတဘ့ၣ်​န့ၣ်​ ပှၤ​ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ​အီၤ စးထီၣ်​ဖဲ ၁၉၆၁ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​တုၤ​ဆၢကတီၢ်​ခဲအံၤ​န့ၣ်​ ပှၤ​တ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​ ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ​တၢ်​တဖၣ်​ အ​မံၤ​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်​ ပ​နာ်​သ့​သပှၢ်တၢၢ်​လၢ အဝဲသ့ၣ်​မ့ၢ်​ပှၤလၢ အ​အဲၣ်​ထူ​အဲၣ်​ယွၤ​ဒီး ပှၤလၢ​အသး​တီ​ဒီး​ယွၤ​လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ လၢ​ပှၤ​ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ​အီၤ​ဖဲ ၂၀၁၃ နံၣ်​ အ​တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ်​န့ၣ်​ တဲဝဲ​လၢ “ဖဲ​ပ​ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ ဒ်သိး​ပ​က​မၤဂ့ၤ​ထီၣ်​က့ၤ​အီၤ​အဂီၢ်​အခါ ပ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​လၢ ပ​ပာ်ကဲ​လံာ်စီဆှံ အ​တၢ်ကွဲး​အသး ဒ်​အမ့ၢ်​တၢ်​လၢ အ​ရ့​ဒိၣ်​ဒိၣ်မး​အသိး​လီၤ. ပ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ပ​အိၣ်ဒီး​မူဒါ​ဖးဒိၣ်​လၢ ပ​က​ဘၣ်​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​ လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်ကွဲး​အသး လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လီၤ. . . . ပ​တၢ်တိာ်ပာ် မ့ၢ်ဝဲ​လၢ ပ​က​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ တီတီ​လိၤလိၤ ဒ်​တၢ်ကွဲး​အသး အ​ခီၣ်ထံး​အိၣ်ဝဲ​အသိး​လီၤ. တကးဒံးဘၣ်​ လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ ပ​အဲၣ်ဒိး​လၢ ပှၤ​ဖး​ဒီး​နၢ်ပၢၢ်​ဘၣ်​အီၤ ညီဝဲ​လီၤ.”

ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ ဒီတဘ့ၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ, အ​ကတြူၢ်​တနီၤ​မ့ၢ်ဂ့ၤ ခဲအံၤ ပ​ဒိးန့ၢ်ဘၣ်​အီၤ​လၢ​ကျိာ် ၁၈၇ ကျိာ်​သ့လံ ဒီး​ဘၣ်​တၢ်​ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ​အီၤ​အါန့ၢ် အဘ့ၣ်​ ၂၄၀ ကကွဲၢ်​လီၤ. ဒီး​ပှၤ​ဖးလံာ်​ဖိ​တဖၣ်​ တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​လၢ လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ ကဲဘျုး​လၢ အဝဲသ့ၣ်​အဂီၢ်​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​လၢ အ​ပာ်စီဆှံ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ

ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​လၢ က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဒ်အံၤ “အိၣ်​လၢ​မူခိၣ်​ပ​ပၢ်ဧၢ, မ်​န​မံၤ​ဘၣ်​တၢ်​ပာ်စီဆှံ​အီၤ​တက့ၢ်.” (မးသဲ ၆:၉) လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ ယဟိဝၤန့ၣ်​ အိၣ်ဝဲ​အဘျီ ၇,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်​လီၤ. (၂ မိၤ​ၡ့ ၃:၁၅; စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၈၃:၁၈) ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​အ​တၢ်မၢဖိ​တဖၣ်​ သံ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ်​ ပှၤ​ယူဒၤ​ဖိ​အ​တၢ်ထံၣ်​လၢ​အ​ကမၣ်​တခါ ဟဲ​နုာ်လီၤ​လၢ ခရံာ်ဖိ​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​အ​ပူၤ​လီၤ. တၢ်ထံၣ်​လၢ​အ​ကမၣ်​တခါ​အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်​လၢ ပှၤ​တဘၣ်​သူ​ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​ဘၣ်. (မၤတၢ် ၂၀:၂၉, ၃၀; ၁ တံၤမသ့း ၄:၁) အဃိ ဖဲ​န့ၣ်​အခါ ပှၤလၢ​အ​ကွဲးကူ​က့ၤ လံာ်စီဆှံ​အ​ကတြူၢ်​တဖၣ်​လၢ ကြံး​ကျိာ်​န့ၣ်​ ထၢနုာ်​က့ၤဝဲ “ယွၤ” ဒီး “ကစၢ်” လၢ​ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ ယဟိဝၤ အလီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ ကဲထီၣ်​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ပှၤ​အ​ကကွဲၢ်​တဖၣ်​ က​ဖး​လံာ်စီဆှံ ဒီး​ထံၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​အ​နီၢ်ကစၢ်​အကျိာ်​လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ ကမံးတံာ် ထၢနုာ်​ကဒါက့ၤ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​မံၤ​လၢ လံာ်စီဆှံ လၢ​ကြံး​ကျိာ်​တ​ကတြူၢ် အ​ပူၤ​လီၤ. * အဃိ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ အိၣ်ဝဲ ၂၃၇ ဘျီ​လီၤ. ပ​ထၢနုာ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​ဒ်အံၤ​န့ၣ်​ တမ့ၢ်​လၢ ပ​ထၢနုာ်​နါစိၤ​အီၤ​ဘၣ်. ပ​ထၢနုာ်​အီၤ ခီဖျိ​လၢ တၢ်အုၣ်​အသး​လၢ ပှၤ​ဃု​သ့ၣ်ညါ​ပာ်စၢၤ​အီၤ လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး အိၣ်ဝဲ​အဃိ​လီၤ. အဒိ တၢ်ကတိၤ​တဖၣ်​လၢ ယၡါယၤ ၆၁:၁ အ​ပူၤ​န့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်ကွဲး​ကဒါက့ၤ​အီၤ​လၢ လူၤကၣ်​ ၄:၁၈ အ​ပူၤ​လီၤ. ဒီး​လၢ​တၢ်ကွဲး​အသး​အ​ခီၣ်ထံး​လၢ ဧ့ၤဘြံၤ​ကျိာ်​အ​ပူၤ ပှၤ​ထံၣ်ဘၣ်​ဖဲ ယၡါယၤ ၆၁:၁ န့ၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ ယဟိဝၤ အိၣ်ဝဲ​လီၤ. အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ န့ၣ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤ လူၤကၣ်​ ၄:၁၈ ဒ်အံၤ, “ယဟိဝၤ​ယွၤ​အသး​စီဆှံ အိၣ်​လၢ​ယ​လိၤ ခီဖျိ​လၢ အဝဲ​ဒိးဖှူ​ယၤ​ဒ်သိး ယ​က​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ တၢ်သးခု​ကစီၣ်​လၢ ပှၤဖှီၣ်​ဖိ​ယာ်ဖိ အ​အိၣ်​လီၤ.”

ခီဖျိ​လၢ ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​တဖၣ်​ဒ်အံၤ​အဃိ ကဲထီၣ်​တၢ်မၤစၢၤ ဒ်သိး​ပှၤ​ဖးလံာ်​ဖိ​တဖၣ်​ က​သ့ၣ်ညါ​နီၤဖး​ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒီး အ​ဖိခွါ​နီၢ်နီၢ် ထဲ​တဂၤဧိၤ​လၢ အမ့ၢ်​ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်​န့ၣ်​ လီၤဆီ​လိာ်အသး​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. အဒိ ပှၤ​အါဂၤ ကွဲးကျိာ်ထံ မးသဲ ၂၂:၄၄ လၢ “ယွၤ​စံး​ဘၣ်​ယ​ကစၢ်” လီၤ. (မ့ၤစံၣ်​လံာ်စီဆှံ) ဘၣ်ဆၣ်​ မ​တဂၤ​တဲတၢ်​ဒီး မ​တဂၤ​လဲၣ်န့ၣ်​ ပှၤ​တ​သ့ၣ်ညါ လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​ဘၣ်. နီၢ်ကီၢ်​န့ၣ်​ လံာ်စီဆှံ​တ​ဆၢ​အံၤ အ​တၢ်ကတိၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​ အိၣ်​ပာ်စၢၤ​လၢ စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၁၀:၁ အ​ပူၤ​လီၤ. ဒီး​လၢ​တၢ်ကွဲး​အသး​အ​ခီၣ်ထံး​လၢ ဧ့ၤဘြံၤ​ကျိာ်​အ​ပူၤ​န့ၣ်​အိၣ်ဝဲ​ဒီး ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ ဖဲ​န့ၣ်​လီၤ. အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤဝဲ မးသဲ ၂၂:၄၄ လၢ “ယဟိဝၤ​ယွၤ တဲဘၣ်​ယ​ကစၢ်.” အဃိ ဖဲ​အံၤ​ပ​ထံၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​အ​ဖိခွါ​န့ၣ်​ လီၤဆီ​လိာ်အသး​လီၤ. (မၢ်ကူး ၁၃:၃၂; ယိၤဟၣ်​ ၈:၁၇, ၁၈; ၁၄:၂၈) ဒီး​ဒ်သိး​ပ​က​န့ၢ်ဘၣ်​ တၢ်​အုၣ်က့ၤ​ခီၣ်က့ၤ​အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ်​သ့ၣ်ညါ​နၢ်ပၢၢ်​လၢ အဝဲသ့ၣ်​လီၤဆီ​လိာ်အသး ဒ်လဲၣ်​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. မၤတၢ် ၂:၂၁ တဲဝဲ​လၢ “ပှၤလၢ​အ​ကိးထီၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​မံၤ ကိးဂၤ​ဒဲး​န့ၣ်​ က​တုၤလၢ တၢ်​အုၣ်က့ၤ​ခီၣ်က့ၤ​လီၤ.”

တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​လၢ အဘၣ်​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး ဒီး​ပှၤ​နၢ်ပၢၢ်​ဘၣ်​အီၤ​ညီ

လံာ်စီဆှံ​တၢ်ကွဲး​အသး​အ​ခီၣ်ထံး​လၢ ကြံး​ကျိာ်​န့ၣ်​ ဒ်သိး​ပ​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤ​အီၤ​လၢ တၢ်ကတိၤ​လၢ အ​လူၤ​စိၤ​ခဲအံၤ​လၢ ပှၤ​နၢ်ပၢၢ်​ဘၣ်​အီၤ​ညီ ဒီး​တ​ကတီၢ်ဃီ​န့ၣ်​ အခီပညီ ကဘၣ်ဝဲ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး အဂီၢ်​န့ၣ်​ ပ​ဘၣ်​ပလီၢ်​ပ​သး သပှၢ်​ကတၢၢ်​လီၤ. အဒိ ဝီၢ်​တဖၣ်​ (verbs) လၢ​ကြံး​ကျိာ်​န့ၣ်​ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ တၢ်​လၢ​အ​ကဲထီၣ်​အသး​န့ၣ်​ မ့ၢ်​တၢ်​ကဲထီၣ်​အသး​ထဲ​တစိၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် တၢ်​ကဲထီၣ်​အသး​ဝံၤ​လံ မ့တမ့ၢ် တၢ်​လၢ​အဘၣ်​ ဆဲး​လဲၤ​အသး​ထီဘိ​လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ ဝီၢ်​တဖၣ်​ (verbs) အခီပညီ ဘၣ်​ဝဲ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လီၤ. ပ​ကကွၢ်​သကိး တၢ်အဒိ​တခါ ဘၣ်ဃး​ဒီး ယ့ၣ်ၡူး​အ​တၢ်ကတိၤ​ဖဲ ယိၤဟၣ်​ ၁၅:၈ န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​န့ၣ်​ ကြံး​အဝီၢ် (verb) လၢ​အခီပညီ​မ့ၢ်ဝဲ ‘သၣ်ထီၣ်’ န့ၣ်​ အဲၣ်ဒိး​တဲဝဲ​တၢ်​တခါ​လၢ ပှၤ​က​ဘၣ်​ဆဲး​မၤ​အီၤ​ထီဘိ​လီၤ. အဃိ ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​တ​ဆၢ​အံၤ​လၢ “သု​မ့ၢ်​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​လၢ သု​မ့ၢ် ယ​ပျဲၢ်​ယ​ဘီၣ်​တဖၣ်​ ဒီး​ဆဲး​သၣ်ထီၣ်​ တၤသၣ်​အါမး​န့ၣ်​ ယ​ပၢ်​က​ဘၣ်​ တၢ်မၤ​လၤကပီၤ​အီၤ​လီၤ.” အဃိ ယ့ၣ်ၡူး​အ​တၢ်ကတိၤ အခီပညီ ဖျါ​ဒိၣ်ထီၣ်​တစဲး​လီၤ. ဒ်​န့ၣ်​အသိး ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤ မးသဲ ၇:၇ လၢ “ဆဲး​ဃ့​တၢ်​တက့ၢ် ဒီး​တၢ်​က​ဟ့ၣ်လီၤ​သု​လီၤ. ဆဲး​ဃု​တၢ်​တက့ၢ် ဒီး​သု​က​ထံၣ်န့ၢ်​တၢ်​လီၤ. ဆဲး​ဒိတကျိာ်​တၢ်​တက့ၢ် ဒီး​တၢ်​က​အိးထီၣ်​န့ၢ်​သု​လီၤ.”—ရိမ့ၤ ၁:၃၂; ၆:၂; ကလၤတံ ၅:၁၅.

ပှၤ​ဒိးန့ၢ်ဘၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်

ပ​ထုးထီၣ်​ရၤလီၤ ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ မးသဲ—လီၣ်ဖျါ လၢ​ကညီ​စှီၤကျိာ်​လံ. ဘၣ်ဆၣ်​ တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​အ​တၢ်မၤ တ​ကတၢၢ်​ဒံး​ဘၣ်. လၢ​ခါဆူညါ​န့ၣ်​ ပ​တိာ်ပာ်​လၢ ပ​က​ကွဲးကျိာ်ထံ​လံာ်စီဆှံ ဒီတဘ့ၣ်​လီၤ. တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​လၢ ပှၤ​ဖးလံာ်​ဖိ က​ဒိးန့ၢ်ဘၣ်​အီၤ လၢ​ကညီ​စှီၤကျိာ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​ပ​နာ်​သ့​လၢ အခီပညီ က​ဘၣ်​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး ဒီး​ပှၤ​က​နၢ်ပၢၢ်​ဘၣ်​အီၤ​ညီ ဒ်​လံာ်စီဆှံ​လၢ ကီၤလၤဝါ​ကျိာ်​အသိး သ့ဧါ.

သ့ဝဲ​သပှၢ်တၢၢ်​လီၤ. ပ​နာ်​ဒ်​န့ၣ်​ သ့​သပှၢ်တၢၢ်​ခီဖျိ​လၢ ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ်​ အ​ပှၤ​ပၢဆှၢတၢ်​ကမံးတံာ်န့ၣ်​ ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်ကွဲး​ကျိ​ထံ လံာ်စီဆှံ​တၢ်မၤ​အံၤ ဂ့ၤဂ့ၤ​လီၤ. လၢ​တၢ်ကူၣ်သ့​အ​ပူၤ ပှၤ​ဆၢတဲာ်​ဝဲ​လၢ ပှၤ​က​ကွဲးကျိာ်ထံ​လံာ်စီဆှံ ဒ်​ပှၤ​တ​ကရူၢ်​အသိး​လီၤ. (ကတိၤဒိ ၁၁:၁၄) အဃိ ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ​တၢ်​အ​ကရူၢ်​တဖၣ်​အိၣ်ဝဲ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီတဘ့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ပှၤ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​ တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​ဝဲၤကျိၤ Translation Services လၢ​ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး အ​ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်​ ဒ်သိး​က​မၤစၢၤဝဲ ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ​တၢ် အ​ကရူၢ်​တဖၣ်, က​စံးဆၢ ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ​တၢ် အ​တၢ်​သံကွၢ်​တဖၣ်​ ဒီး​က​မၤစၢၤဝဲ ဒ်သိး ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ လၢ​ကျိာ်​အ​ကလုာ်​ကလုာ် က​လီၤပလိာ်​လိာ်သး​အဂီၢ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ်​ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်​အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ လၢ​အမ့ၢ် Watchtower Translation System မၤစၢၤဝဲ ပှၤလၢ​အ​ကွဲးကျိာ်ထံ​လံာ်စီဆှံ စ့ၢ်ကီး​လီၤ. အဒိ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်​ အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​တခါ​အံၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ ဧ့ၤဘြံၤ ဒီး​ကြံး​အ​တၢ်ကတိၤ တဖျၢၣ်​စုာ်စုာ်​န့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤ​အီၤ​လၢ ကီၤလၤဝါ​ကျိာ်​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. အဃိ တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​တခါ​အံၤ ကဲထီၣ်​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ​တၢ်​တဖၣ်​ က​ဃုထၢ​ဝဲ​တၢ်ကတိၤ​လၢ အဘၣ်​ကတၢၢ်​လၢ အ​နီၢ်ကစၢ်​အကျိာ်​အဂီၢ်​လီၤ. ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ ပှၤလၢ​အ​ကွဲးကျိာ်ထံ​တၢ်​တဖၣ်​ က​ဘၣ်​ ဂုာ်ကျဲးစၢး​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. သနာ်က့ ခီၣ်​ဖၠူ​ထၢၣ်​ အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ မၤ​ညီထီၣ်​ ပှၤလၢ​အ​ကွဲးကျိာ်ထံ​တၢ်​တဖၣ်​ အ​တၢ်မၤ​ဒ်သိး ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​လၢ ကျိာ်​အ​ကလုာ်​ကလုာ် အခီပညီ​ကဘၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး ဒီး​ပှၤ​နၢ်ပၢၢ်​ဘၣ်​အီၤ​ကညီ ဒ်​လံာ်စီဆှံ​လၢ ကီၤလၤဝါ​ကျိာ်​အသိး​လီၤ.

ပ​ဟ့ၣ်ဂံၢ်​ဟ့ၣ်ဘါ​နၤ​လၢ န​က​ဖး​ကွၢ် ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ မးသဲ—လီၣ်ဖျါ န့ၣ်​လီၤ. န​ဖး​အီၤ​လၢ အ့ထၢၣ်နဲး (online) အ​ဖီခိၣ်, JW Library app အ​ပူၤ မ့တမ့ၢ် န​ဟံးန့ၢ်​အီၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ်​ အ​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​အလီၢ်သ့ဝဲ​လီၤ. န​က​ထံၣ်ဘၣ်​လၢ လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်​တဖၣ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ​အ​ပူၤ ဖျါ​ၡဲၡဲ​လီၤ. ဒီး​လၢ​လံာ်စီဆှံ တ​ကတြူၢ်​ဘၣ်​တ​ကတြူၢ် အ​ခီၣ်ထံး​န့ၣ်​ န​က​ထံၣ်ဘၣ်​ တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်​တဖၣ်​ လၢ​အမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဖုၣ်​လီၤ​က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ်ကျိၤ​လၢ လံာ်စီဆှံ​တ​ကတြူၢ်​စုာ်စုာ်​အ​ပူၤ ဒီး​အ​က​မၤစၢၤ​နၤ ဒ်သိး​န​ဃု​လံာ်စီဆှံ​အဆၢ က​ဘၣ်​ချ့​ချ့​အဂီၢ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ်​ လၢ​လံာ်စီဆှံ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ်​ န​က​ထံၣ်ဘၣ်​ တၢ်ဂ့ၢ်​အဂၤ​တဖၣ်​လၢ အ​လီၤ​ထုးန့ၢ်​သူၣ်​ထုးန့ၢ်​သး ဒိၣ်မး​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​ တၢ်​လၢ​အ​ရ့​ဒိၣ်ကတၢၢ်​န့ၣ်​ န​နာ်​သ့​လၢ လံာ်စီဆှံ​လၢ န​ဖး​အီၤ​တဘ့ၣ်​အံၤန့ၣ်​ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​ကစၢ်​ယွၤ အ​ကလုၢ်​ကထါ ဘၣ်​ဝဲ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လၢ တၢ်ကတိၤ​လၢ ပှၤ​တဲ​အီၤ​လၢ မုၢ်ဆ့ၣ်​မုၢ်ဂီၤ​လီၤ.

တၢ်မနုၤ​ပၣ်ဃုာ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ အ​ပူၤ​လဲၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်​တဖၣ်­– န​က​ထံၣ်ဘၣ်​အီၤ​လၢ လံာ်စီဆှံ တ​ကတြူၢ်​ဘၣ်​တ​ကတြူၢ် အ​ခီၣ်ထံး ဒီး​အ​က​မၤစၢၤ​နၤ ဒ်သိး​န​ဃု​လံာ်စီဆှံ​အဆၢ က​ဘၣ်​ချ့​ချ့​အဂီၢ်

တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​လၢ အဘၣ်​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး– ဖဲ​ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံ​လၢ ကြံး​ကျိာ်​ဆူ ကီၤလၤဝါ​ကျိာ် ဝံၤဒီး​ဆူ​ကညီ​စှီၤကျိာ်​အခါ​န့ၣ်​ အဝဲသ့ၣ်​ဘၣ်​ပလီၢ်​အသး​ဒိၣ်မး ဒ်သိး​က​ကွဲးဖျါ​ထီၣ်​ တၢ်ဂ့ၢ်​တီတီ​လိၤလိၤ ဒီး​ဒ်သိး​အခီပညီ​ကဘၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​အဂီၢ်​လီၤ.

လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်​တဖၣ်​လၢ အ​ဖျါ​ၡဲၡဲ- လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်​တဖၣ်​ ဖျါဝဲ​ၡဲၡဲ​အဃိ ဖးဘၣ်​အီၤ​မုာ်ဝဲ​လီၤ.

လံာ်စီဆှံ​အဆၢဖိ​တဖၣ်​ ဘၣ်​တၢ်​ပာ်ဖှိၣ်​အီၤ တ​ကရူၢ်​ဘၣ်​တ​ကရူၢ်– မ့ၢ်ဝဲ​ဒ်သိး ပှၤ​ဖးလံာ်​ဖိ က​နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်​ ပှၤလၢ​အ​ကွဲး​လံာ်စီဆှံ​တဂၤ အ​တၢ်တိာ်ပာ် ဒီး​အ​တၢ်​ဆိကမိၣ်​အဂီၢ်​လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်​အဘျဲၣ်​တဖၣ်– ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ တၢ်ကတိၤ​တနီၤ အခီပညီ​လိၤလိၤ​ဒ်လဲၣ်, ပှၤ​ကွဲးကျိာ်ထံ​အီၤ​လၢ ကျဲ​အဂၤ​သ့​ဒ်လဲၣ်​ ဒီး​တၢ်ဂ့ၢ်​အဂၤ​လၢ အ​ကဲဘျုး​လၢ​ပဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်​လီၤ လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်ကတိၤ​တဖၣ်- ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ တၢ်ကတိၤ​တနီၤ အိၣ်ဝဲ​လၢ လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​ဖဲလဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

လံာ်စီဆှံ​ အတၢ်ကတိၤ​တဖၣ်​ အခီပညီ- ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ တၢ်ကတိၤ​တဖၣ်​လၢ အ​အိၣ်ဝဲ​လၢ​လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ အခီပညီ​လီၤ.

^ လံာ်အဆၢ. 12 ဘၣ်​တၢ်​ကိး​စ့ၢ်ကီး​အီၤ​လၢ လံာ်စီဆှံ​အသီ တ​ကတြူၢ်​လီၤ.