ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ လံာ်စီဆှံလီၤ. ခီဖျိလၢပနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် လံာ်စီဆှံအဃိ ပဆီတလဲပတၢ်နာ်တနီၤန့ၣ်လီၤ. *

ပဆီတလဲပတၢ်နာ်န့ၣ် လီၤပလိာ်ဒီး လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ကတိၤဒိ ၄:၁၈ လၢအစံးဝဲ“မ့မ့ၢ်ပှၤတီပှၤလိၤအကျဲန့ၣ် မၤသးဒ်မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် အတၢ်ကပီၤဒံးယံာ်ဒံးကပီၤထီၣ်, ဒံးယံာ်ဒံးကပီၤထီၣ်, တုၤလၢမုၢ်ထူၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.” ဒ်မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် အတၢ်ကပီၤဒံးယံာ်ဒံးကပီၤထီၣ်ဝဲအသိး ကစၢ်ယွၤဒုးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ပှၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တဆီဘၣ်တဆီ ဖဲအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဝဲအခါလီၤ. (၁ ပ့းတရူး ၁:၁၀၁၂) ဒ်လံာ်စီဆှံတဲဆိပာ်စၢၤဝဲအသိး ကစၢ်ယွၤဒုးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ပှၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တဆီဘၣ်တဆီ ဖဲ “တၢ်ကတၢၢ်” အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.ဒၤနံးယ့လး ၁၂:၄.

ပတၢ်ဆီတလဲ ပတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်န့ၣ် ပတကြၢးကမၢကမၣ် ဒီးပတကြၢးသးတံာ်တာ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. ပှၤလၢပျၢၤလၢ အဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အကမၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဃိ အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဆီတလဲကွံာ်ဝဲ အတၢ်နၢ်ပၢၢ်လၢအကမၣ်န့ၣ်လီၤ.

  • တချုးကစၢ်ယွၤမၢလီၤ စီၤမိၤၡ့ဒံးဘၣ်အနံၣ် ၄၀ န့ၣ် စီၤမိၤၡ့အဲၣ်ဒိးမၤပူၤဖျဲးဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လီၤ.မၤတၢ် ၇:၂၃-၂၅, ၃၀, ၃၅.

  • ဝံအတၢ်စံးပာ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီးမ့းၡံအၤအတၢ်သံ ဒီးအတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်မၢဖိတဖၣ် အတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဝဲလီၤ.ယၡါယၤ ၅၃:၈-၁၂; မးသဲ ၁၆:၂၁-၂၃.

  • ဘၣ်ဃးဒီး “ကစၢ်အမုၢ်နံၤ” န့ၣ် ပှၤခရံာ်ဖိလၢညါတနီၤ အတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဝဲလီၤ.၂ သ့းစၤလနံ ၂:၁, ၂.

လၢခံကစၢ်ယွၤဘှီဘၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒီးပဝဲစ့ၢ်ကီး ပဃ့လၢကစၢ်ယွၤကဆဲးမၤစၢၤပှၤ ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ.ယၤကိာ် ၁:၅.

^ လံာ်အဆၢ. 2= ပတၢ်ဆီတလဲလၢ ဘၣ်ဃးဒီးပတၢ်နၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံန့ၣ် ပတပာ်ခူသူၣ်အီၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ပကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါ ဒီးပထုးထီၣ်ရၤလီၤလၢ ပှၤကသ့ၣ်ညါအဂီၢ်လီၤ. အဒိ, စံၢ်လီၤကွၢ် Beliefs Clarifiedလၢ online reference လၢပလံာ်လဲၢ်အပူၤတက့ၢ်.