ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ယမ့ၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်ယကဘၣ်ကဲထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤစ့ၢ်ကီးဧါ

ယမ့ၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်ယကဘၣ်ကဲထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤစ့ၢ်ကီးဧါ

နမ့ၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် တမ့ၢ်လၢနကဘၣ်ကဲထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤဘၣ်. ခဲအံၤ ပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ် မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဒီးတလိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်ကဲထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးဘၣ်. * တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် ကမၤစၢၤနၤဒ်သိးနကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်အခါန့ၣ် မ့ၢ်နကအဲၣ်ဒိး အိၣ်မူဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနတၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ. ဒီးပကနာ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ပှၤတဂၤစုာ်စုာ် ကဘၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်လၢအနီၢ်ကစၢ်လီၤ. ယိၤၡူ ၂၄:၁၅.

ဖဲယမၤလိလံာ်စီဆှံအဆၢကတီၢ် ယသူယနီၢ်ကစၢ်အလံာ်စီဆှံကသ့ဧါ

ဖဲပမၤလိလံာ်စီဆှံအခါ နသူနနီၢ်ကစၢ်အလံာ်စီဆှံ သ့ဝဲလီၤ. ဒီးတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံ ခဲလၢာ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂ့ၢ်လၢ ပထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဟီၣ်ခိၣ်သီတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံ ပသူအီၤမုာ်ဒိၣ်မး. ဒီးဟီၣ်ခိၣ်သီတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံန့ၣ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့ လၢကျိာ်အါကျိာ်လီၤ. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ် နမၤန့ၢ်အီၤကလီသ့ဝဲလီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပမၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ပှၤလၢအတမ့ၢ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လဲၣ်.

  • ခီဖျိလၢ ပတၢ်အဲၣ်ယဟိဝၤယွၤအဃိလီၤ. ကစၢ်ယွၤ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် ကတဲဘၣ်ပှၤဂၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤလိဘၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၂၂:၃၇, ၃၈; ၂၈:၁၉, ၂၀) ပကဲထီၣ် “ယွၤအပှၤ မၤသကိးတၢ်တဖၣ်” ဒီးပမၤစၢၤပှၤဂၤ ဒ်သိးကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တခါလၢပဂီၢ်လီၤ. ၁ ကရံၣ်သူး ၃:၆-၉.

  • တကးဒံးဘၣ် ခီဖျိလၢပအဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤအဃိ ပအဲၣ်ဒိးတဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ် တၢ်လၢပမၤလိဘၣ်န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၂၂:၃၉) ဖဲပတဲဘၣ်ပှၤဂၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လၢပမၤလိဘၣ်န့ၣ် ပသးခုလီၤ. မၤတၢ် ၂၀:၃၅.

^ လံာ်အဆၢ. 2 ပတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ ပမၤလိပှၤလံာ်စီဆှံအိၣ်ဝဲအါဂၤ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢအဒိးဘျၢထံန့ၣ် အိၣ်ဝဲစှၤဂၤလီၤ. အဒိ ဖဲ၂၀၁၇ နံၣ်န့ၣ် တလါဘၣ်တလါတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအိၣ်ဝဲအခါ ၁၀,၀၇၁,၅၂၄ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ၂၀၁၅ နံၣ် ပှၤလၢအဒိးဘျၢထံန့ၣ်အိၣ်ဒၣ်ထဲ ၂၈၄,၂၁၂ ဂၤလီၤ.