ပမၤစၢၤလီၤ. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ညီနုၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖဲ တၢ်တတၢာ်တနါ အိၣ်ထီၣ်အခါလီၤ. ပဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤအဘျုးအိၣ်လၢ ပှၤအုၣ်အသး ဒီးပှၤလၢတမ့ၢ် ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤလီၤပလိာ်ဒီး လံာ်စီဆှံတၢ်သိၣ်လိဖဲ ကလၤတံ ၆:၁၀ စံးဝဲ “မ်ပမၤဂ့ၤတၢ်လၢ ပှၤကညီကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အါတက့ၢ်လၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အဟံၣ်” လီၤ. ပဂုာ်ကျဲးစၢးဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤမုာ်ထီၣ် ဒီးနီၢ်သးတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.—၂ ကရံၣ်သူး ၁:၃, ၄.

တၢ်ကရၢကရိ

တၢ်တတၢာ်တနါ ဝံၤအလီၢ်ခံ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပှၤပၢဘၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်လၢ အအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ဒိ အလီၢ်ကဝီၤပူၤတဖၣ်န့ၣ် ကျဲးစၢးဆဲးကျိးဝဲဒီး ပှၤခဲလၢာ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤလၢ ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်ပူၤဖျဲးဧါဒီး ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤစၢၤလၢ အဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢခံ ပှၤပၢဘၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သမံသမိးဒီး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး မၤစၢၤတၢ်တဘျီဃီအဂ့ၢ်ဆူ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဝဲၤတြၢ်ဝဲၤဒၢး လၢလီၢ်ကဝီၤပူၤလီၤ.

တၢ်မၤစၢၤ မ့ၢ်လိၣ်အါန့ၢ်ဒံး လီၢ်ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဟ့ၣ်ဝဲန့ၢ်န့ၣ်, ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် သုးကျဲၤဝဲလၢ ကဆှၢလီၤတၢ်လၢအလိၣ် တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤလီၤဂာ်ဒီး ခရံာ်ဖိလၢ နံၣ်တၢကယၤအပူၤတဖၣ် ကွၢ်ထွဲလိာ်အသး တဂၤဒီးတဂၤ ဖဲတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.(၁ ကရံၣ်သူး ၁၆:၁–၄) လီၢ်ကဝီၤဝဲၤတြၢ်ဝဲၤဒၢး ပာ်လီၤဝဲ ကမံးတံာ်ကွၢ်ထွဲ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢ တၢ်တတၢာ်တနါ လၢက,ကရၢကရိ ဒီးကနဲၣ်လိ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. ပှၤအုၣ်အသးလၢ တၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤကလီ အတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီး အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လၢ တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်လီၤ.—ကတိၤဒိ ၁၇:၁၇.

စ့ပာ်ဖှိၣ်

တၢ်မၤဘူၣ် လၢတၢ်ဆှၢလီၤအီၤဆူ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဝဲၤတြၢ်ဝဲၤဒၢးန့ၣ် သူဝဲလၢတၢ်တိာ်ပာ်အဂၤအကျါ, ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤစၢၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢ တၢ်တတၢာ်တနါတဖၣ်လီၤ. (မၤတၢ်၁၁:၂၇–၃၀; ၂ ကရံၣ်သူး ၈:၁၃–၁၅) တၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ပှၤမၤကလီတၢ်ဖိတဖၣ်အဃိ, စ့ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤတၢ်နီၢ်နီၢ်အဂီၢ်လီၤ. တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဘၣ်ဃး တၢ်ပၢဆှၢတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. ပပလီၢ်ပသးလၢ ပကဟးဆှဲး တၢ်သူကမၣ် တၢ်မၤဘူၣ်တဖၣ်အံၤလၢ ကျဲတမံၤမံၤလီၤ.—၂ ကရံၣ်သူး ၈:၂၀.