ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အမံၤဒ်လဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အမံၤဒ်လဲၣ်

ယဟိဝၤန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်အမံၤလၢ ပထံၣ်ဘၣ်လၢလံာ်စီဆှံပူၤလီၤ. (၂ မိၤရှ့ ၆:၃; စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၃:၁၈) ပှၤအုၣ်အသးတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢတဲဖျါထီၣ် တၢ်ထံၣ်မ့တမ့ၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအဝဲနာ်ဝဲလီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပမံၤလၢယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် နဲၣ်ဖျါထီၣ်ပှၤဒ်ခရံာ်ဖိတဖုလၢအဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢဘၣ်ဃးယဟိဝၤ, တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အကစၢ်လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၄:၁၁) ပအုၣ်ပသးလၢပှၤဂၤခီဖျိလၢပအိၣ်မူတၢ်အိၣ်မူကျဲ ဒီးပနီၤလီၤအဝဲသ့ၣ် တၢ်လၢပသ့ၣ်ညါထီၣ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤလီၤ.ယရှါယၤ ၄၃:၁၀–၁၂; ၁ ပ့းတရူး ၂:၁၂