ပမၤကစီဒီလီၤ. ဖဲပအိၣ်တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ပဝဲယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးခဲလၢာ် ပဂုာ်ကျဲးစၢးလၢ ပကအိၣ်ဒီး မံးရှၢၣ်နရ့ၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဒီး ပနီၤလီၤ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ ပှၤလၢပထံၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.—မးသဲ ၂၈:၁၉, ၂၀.

အါန့ၢ်အန့ၣ်, ပှၤအုၣ်အသးတနီၤန့ၣ် လဲၤဟးဝဲ မ့တမ့ၢ် လဲၤသုးအသးဆူ အဝဲသ့ၣ်အထံကီၢ်ပူၤ တၢ်လီၢ်လၢ ပှၤတနၢ်ဟူဘၣ်ဒံး တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤတဖၣ် အိၣ်ဝဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအုၣ်အသးအဂၤတနီၤ သုးအသးဆူ ထံဂၤကီၢ်ဂၤလၢ ကမၤလဲၢ်ထီၣ် အတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အသးခုလၢ ပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်မၤလၢပှဲၤ ဝံအတၢ်စံးပာ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢအမ့ၢ် “သုကကဲထီၣ် ယပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ပၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်” လီၤ.—မၤတၢ် ၁:၈.

ဖဲ ၁၉၄၃ န့ၣ်ပသူၣ်ထီၣ် ကၠိတဖျၢၣ်လၢ ကမၤန့ၢ်ဝဲတၢ်သိၣ်လိလီၤဆီလၢ ပမံးရှၢၣ်နရ့ၣ်တနီၤအဂီၢ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်လံၤလံၤန့ၣ်, ပှၤအုၣ်အသး ၈၀၀ဝ ဘျဲၣ် ထီၣ်ဘၣ်တ့ၢ်လံဝဲ ကၠိအံၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ ကံးလဧးတၢးထီခီးတၢ် လံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ.