ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကပူၤဖျဲးထဲဒၣ် အဝဲသ့ၣ်လီၤဧါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကပူၤဖျဲးထဲဒၣ် အဝဲသ့ၣ်လီၤဧါ

တမ့ၢ်ဘၣ်. ပှၤအကကွဲၢ်လၢအိၣ်မူတ့ၢ်ဖဲ ပူၤကွံာ်ယၤဖှိၣ်နံၣ်တဖၣ် ဒီးပှၤလၢတမ့ၢ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဒိးန့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ. လာ်စီဆှံတဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်စံးပာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်သီအပူၤန့ၣ် “ပှၤသံအတီမ့ၢ်ဂ့ၤ, တတီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ကဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလီၤ.” (မၤတၢ် ၂၄:၁၅) အါန့ၢ်အန့ၣ်, ပှၤအိၣ်မူဒံးလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤတဖၣ်န့ၣ် စးထီၣ်မၤယွၤအတၢ်မၤ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီး ကဒိးန့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ပတၢ်မၤတမ့ၢ်လၢ ပကစံၣ်ညီၣ်လၢ မတၤကပူၤဖျဲး မ့တမ့ၢ် မတၤတပူၤဖျဲးဘၣ်. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအိၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအစုပူၤလီၤ.ယိၤဟၣ် ၅:၂၂, ၂၇.