တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တဖၣ်

ပှၤဂၤအတၢ်ဃဲၤ- တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဘၣ်မနုၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤဝဲခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တနာ် ယ့ၣ်ရှူးအဃိလီၤ.

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ- ပမ့ၢ်ခရံာ်ဖိတဖၣ်လီၤ. ပနာ်လၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ထဲဒၣ်ခီဖျိလၢ ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ်လီၤ.—မၤတၢ် ၄:၁၂.

ပှၤဂၤအတၢ်ဃဲၤ- သုမၤလီၤဖး ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ခီဖျိသုသိၣ်လိ ကရၢဖိတဖၣ်လၢ တဘၣ်မၤခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဘၣ်လီၤ.

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ- ပကဟုကယာ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ, ဒီးပသူလံာ်စီဆှံလၢ ပကမၤဂၢၢ်ကျၢၤအါထီၣ် ဟံၣ်ဃီတဖၣ်လီၤ.

ပှၤဂၤအတၢ်ဃဲၤ- သုတဒိးန့ၢ်ဘၣ် “ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အသး” အတၢ်သူၣ်လဲၢ်သးလဲၢ်, တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးတၢ်သးအိၣ်ပှၤဂၤဘၣ်လီၤ.

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ- ပကျဲးစၢးဟ့ၣ်တၢ်ဒီး အိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးဒီးပှၤဂၤ ကိးနံၤဒဲးလီၤ. (ကတိၤဒိ ၁၁:၂၅; ရိမ့ၤ ၁၂:၁၈) အဒိ, ပမၤပတၢ်စူးရိအိၣ်ဖှိၣ် ဒီးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ် လီၤပလိာ်ဒီး ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်သိၣ်လိ လၢ “သုဒိးန့ၢ်ကလီတၢ်လံ, ဟ့ၣ်ကလီတၢ်တက့ၢ်” လီၤ. (မးသဲ ၁၀:၈) အါန့ၢ်အန့ၣ်, ပသးစဲဒၣ် ကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ် ဒ်တၢ်မုၢ်လၢ်နီၢ်နီၢ်လၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ အဂီၢ်လီၤ.–မးသဲ ၁၀:၇.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်လဲၣ်.

  • ယ့ၣ်ရှူးမၤလိာ်တ့ၢ်ဝဲလၢ ပဘၣ်မၤတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အတၢ်သံလီၤ, တမ့ၢ်အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဘၣ်.–လူၤကၣ် ၂၂:၁၉, ၂၀.

  • ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်မၢဖိတဖၣ်ဒီး အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢညါတဖၣ်န့ၣ် တမၤဝဲခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဘၣ်. The New Catholic Encyclopedia စံးဝဲလၢ “ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် မူးပွဲဖးဒိၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ တဆိန့ၢ်ဒံး ခ.န. ၂၄၃,” တၢ်မၢဖိလၢလီၢ်ခံကတၢၢ်တဖၣ် သံဝံၤအလီၢ်ခံ ယၤဖှိၣ်နံၣ်တခါဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

  • တၢ်အုၣ်အသးတအိၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဖဲ ဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၅ သီဘၣ်. ဒီးအဝဲအိၣ်ဖျဲၣ်အနံၤသီန့ၣ် တၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်တအိၣ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤဘၣ်.

  • ပနာ်လၢတၢ်မၤခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အမူးန့ၣ် တဘၣ်ယွၤအသးဘၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘူၣ်ကမၣ်ဘါကမၣ် အလုၢ်လၢ်လီၤ.–၂ ကရံၣ်သူး ၆:၁၇.

ဘၣ်မနုၤအဃိ သုအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ် ပှၤလၢပှၤအါဂၤတဘၣ်အသး ခီဖျိသုတမၤ ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

ပှၤအါဂၤသ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်အံၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိမ့ၢ် တၢ်နာ်ကမၣ်ဒီး လံာ်စီဆှံတဆီၣ်ထွဲအီၤသနာ်က့ အဝဲသ့ၣ်မၤဝဲ ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ် အဖၢလီၤ. ပှၤဒ်သိးအံၤတဖၣ် ကြၢးသံကွၢ်ဝဲဒ်အံၤလီၤ. တၢ်အိၣ်သးလၢ ပှၤအါဂၤတဘၣ်အသးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ခရံာ်ဖိတဖၣ်ကြၢးဟံးဃာ်ဝဲလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်အံၤကဲထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်တမံၤလဲၣ်.

လံာ်စီဆှံဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ ပကဆိကမိၣ်တၢ်လၢပဂီၢ်ဒၣ်ပဝဲ, လၢပကသူပ “တၢ်သ့ဆိကမိၣ်တၢ်” လီၤ. (ရိမ့ၤ ၁၂:၁, ၂, ဟသ) တၢ်အံၤသိၣ်လိပှၤလၢ ပကပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. (ယိၤဟၣ် ၄:၂၃, ၂၄) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပသးစဲပှၤဂၤထံၣ်ပှၤဒ်လဲၣ်သနာ်က့, တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်အိၣ်လၢ ပတကဲထီၣ်ပှၤလၢပှၤအါဂၤဘၣ်အသးဒၣ်လဲာ် ပမၤထွဲလံာ်စီဆှံတၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ.

ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ပဝဲပမ့ၢ်ဃုထၢလၢ ပတမၤခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်သနာ်က့, ပပာ်ကဲပှၤတဂၤစုာ်စုာ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ပာ်လီၤသးလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအပူၤလီၤ. ပတမၤတံာ်တာ် ပှၤဂၤအတၢ်မၤခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဘၣ်.