ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတကရူၢ်လၢအအိၣ်ဝဲစှၤဂၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ခရံာ်ဖိလၢအဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ ဒီးကွၢ်ထွဲဝဲယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤအိၣ်ခံမံၤ–

 • အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိလၢ ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢလံာ်စီဆှံ ခီဖျိလၢ လံာ်လဲၢ်တဖၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် ဒီးကၠိလၢယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤဝဲန့ၣ်လီၤ.လူၤကၣ် ၁၂:၄၂.

 • အဝဲသ့ၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးအတၢ်မၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ် ပၢဆှၢဝဲဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤ, ကွၢ်ထွဲဝဲတၢ်မၤဘူၣ်လၢ တၢ်သူအီၤလၢတၢ်ကရၢကရိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤပိာ်ထွဲဝဲဒ် “တၢ်မၢဖိတဖၣ်ဒီး ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ် အိၣ်လၢယရူၤရှလ့ၣ်အပူၤ” လၢတၢယၤဖှိၣ်အစိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆၢတဲာ်ဝဲ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အရ့ဒိၣ်တဖၣ် လၢခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤ. (မၤတၢ် ၁၅:၂) ဒ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢအသးတီတဖၣ်အံၤအသိးန့ၣ် ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် တပာ်လီၤအသးလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပတၢ်ကရၢကရိအခိၣ်အနၢ်တဖၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်မၤထွဲဝဲလံာ်စီဆှံအတၢ်နဲၣ်လိ ဒီးတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤပာ်လီၤဝဲ ယ့ၣ်ရှုးလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခိၣ်န့ၣ်လီၤ.၁ ကရံၣ်သူး ၁၁:၃; အ့းဖ့းစူး ၅:၂၃.

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးမတၤတဖၣ်လဲၣ်

စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၅, လါအ့ဖြ့ၣ် န့ၣ်ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး စဲမယဲၣ် ဟဲဒ် (Samuel Herd), ကၠဲဖၢၤရံၤ ကၠဲၣ်ကစၢၣ် (Geoffrey Jackson), စတံၤဖ့ၣ် လဲးထ် (Stephen Lett), ကဲရံးထ် လူးရှ် (Gerrit Lösch), အဲၣ်တိၣ်နံၣ် မီရံးစ် III(Anthony Morris III), မးခ် စဲဒဲၣ်စဲၣ်(Mark Sanderson) ဒီး ဒ့ဘ့း စပျ့ (David Splane). အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤတၢ်ဖဲ ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လၢ Brooklyn, New York, U.S.A. န့ၣ်လီၤ.

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲကမံးတံာ်အဂၤဃုခါလၢ ကကွၢ်ထွဲဝဲပတၢ်မၤတဖၣ် ဒီးပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်တဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်လၢကမံးတံာ်အဂၤတဖၣ်အံၤအစှၤကတၢၢ်တခါ မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်တခါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ကမံးတံာ်– ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးထံကီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတကပၤ, မၤစၢၤတၢ်ဖဲ န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးကဲထီၣ်အသး, မ့တမ့ၢ် ပကရၢဖိဘၣ်တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အီၤ ဘၣ်ဃးဒီးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အခါ, ဒီးမၤစၢၤတၢ်စ့ၢ်ကီးဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဟဲကဲထီၣ်သးသတူၢ်ကလာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤမၤတၢ်ဖိဂ့ၢ်ဝီ ကမံးတံာ်– ကွၢ်ထွဲဝဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ ဘ့ၤသ့လးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

 • တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ကမံးတံာ်– ကွၢ်ထွဲဝဲတၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံာ်လဲၢ်, တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၢ်, ပှၤကွဲးကျိာ်ထံတၢ်ဝဲၤဒၢး ဒီးဝဲၤတြၢ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • ဘီမုၢ်တၢ်မၤ ကမံးတံာ်– ကွၢ်ထွဲဝဲ ပတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ “ဘီမုၢ်အတၢ်သးခု အကစီၣ်” အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.မးသဲ ၂၄:၁၄.

 • တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိ ကမံးတံာ်– ပၢဆှၢဝဲ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိလၢ နီၢ်သးတခီ ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်, ကၠိတဖၣ် ဒီးတၢ်ထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်ဒီးတၢ်ဂီၤမူ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • တၢ်ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ် ကမံးတံာ်– ပၢဆှၢဝဲ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိလၢ နီၢ်သးတခီ ခီဖျိလၢလံာ်လဲၢ် ဒီးပှာ်ယဲၤသန့လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

အါန့ၢ်အန့ၣ် ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဝဲ တနွံတဘျီလၢ ကသမံသမိးဝဲ တၢ်ကရၢကရိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကတိၤသကိးဝဲလံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်, ပျဲဝဲယွၤအသးစီဆှံအတၢ်နဲၣ်လိ ဒီးဂုာ်ကျဲးစၢးဝဲဒ်သိးကဆၢတဲာ်တၢ်လၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ.မၤတၢ် ၁၅:၂၅.

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် အပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ ခရံာ်ဖိလၢပနာ်န့ၢ်အီၤသ့လၢ အမၤစၢၤဝဲ ကမံးတံာ်ဃုခါလၢ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. (၁ ကရံၣ်သူး ၄:၂) အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢ ကမံးတံာ်တခါခါလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤစၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးကမံးတံာ်လၢ အဝဲသ့ၣ်မၤစၢၤဝဲန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် တနွံတဘျီလီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ အဝဲသ့ၣ်လဲၤထီၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. လၢတၢ်ဆၢတဲာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တပၣ်ဃုာ်ဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဂ့ၤ လၢကမံးတံာ်အဂီၢ်, မၤထွဲဝဲ ကမံးတံာ်အတၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ် ဒီးကွၢ်ထွဲဝဲတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီလၢ အဟဲကဲထီၣ်အသးခီဖျိလၢ တၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်အံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ကမၢအဝဲသ့ၣ်လဲၤအိၣ်သကိး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢထံကီၢ်အဂၤ မ့တမ့ၢ်ကဘၣ်လဲၤဟ့ၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် ဒ်သိးဒီးတနံၣ်တဘျီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ကံးလဧး တၢးထီခိးတၢ်လံာ်စီဆှံကၠိ န့ၣ်လီၤ.

ပှၤမၤစၢၤတၢ်ဖိ စရီ

ကမံးတံာ်

မံၤ

ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်

 • အဲခြၤ, ကၠဲ

 • ဝီလဲၤ, ရါဘၢး

 

ပှၤမၤတၢ်ဖိဂ့ၢ်ဝီ

 • ကြ့စိး, ကၠဲရိး

 • လၢးဖြၣ်, ဖဲးထြ့း

 • မိခ့ၣ်, ဒဲနညဲၤ

 • ဝီလ်, ရဲၢ်ဖ်

 

တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ

 • အဲဒဲၣ်စ်, ဒီ

 • ဘးလဲၢ် ရါဘၢး

 • ခိၣ်ခၢၣ်, ဟ့ၣ်ရိၣ်

 • ကိဒ့ၣ် ဒီၣ်နဲၣ်

 • လူၣ်စံၣ်ယိနံၢ် ရါဘၢး

 • ရဲမိလဲၣ် အဲလဲး

 • စ့ချဲ ဒ့ဘ့း

 

ဘီမုၢ်တၢ်မၤ

 • ဘရူ က့ၣ်ရံ

 • ဒဲလဲကဲၣ် ကၠိ

 • ယဲး စဲး

 • မါဘဲၣ် ခရံာ်စထဲဖၢ

 • ဖၢလၢ် ကၠးညိၤ ဘဲတဲစၢ်

 • ထၢနဲၣ် ကၠးညိၤ ဝံၣ်လံၣ်ယၣ်

 • ဝီလဲၤ, ရါဘၢး

 • ဝံဘဲၣ် ကၠးညိၤ လံၣ်ယၣ်

 

တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိ

 • ခြဲၣ်စၣ် ရါနိၣ်

 • ဖျိဒဲၣ် ခဲနဲး

 • မဲလဲးဖး ဝံၣ်လံၣ်ယၣ်

 • နူမဲ မၣ်

 • ရှ့ဖဲၣ် ဒ့ဘ့း

 

တၢ်ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်

 • စရါကိၣ် ရါဘၢး

 • မဲး ကၠ့

 • မါရ့းစ် အါစဲး

 • စမီလံၣ် ကၠံၤ

 • ဝံၤခၠဲး ကၠဲ