ပှၤအါဂၤထံၣ်ဝဲ ထူၣ်စုညါဒ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ခရံာ်ဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်ပနီၣ်လီၤ. ပဝဲယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ပမ့ၢ်ခရံာ်ဖိသနာ်က့, ပတသူထူၣ်စုညါလၢ ပတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အပူၤဘၣ်. လၢမနုၤအဃိလဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢတမံၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံဒုးနဲၣ်ဖျါဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးတသံလၢ ထူၣ်စုညါ (cross) အလိၤဘၣ်, သံဒၣ်လၢ တၢၣ်ယိယိဖိတတၢၣ် (stake) အလိၤလီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ်, လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ပလီၢ်ခရံာ်ဖိတဖၣ် ဃံးဃံးလၢ “ဃ့ၢ်ဟးဆှဲးတၢ်ဘါတၢ်ဂီၤ”, လၢအခီပညီမ့ၢ် တဘၣ်သူထူၣ်စုညါလၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အပူၤဘၣ်လီၤ.၁ ကရံၣ်သူး ၁၀:၁၄; ၁ ယိၤဟၣ် ၅:၂၁.

ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲဒၣ် “လၢသုအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သုသးအဃိဒီး, ပှၤခဲလၢာ်ကသ့ၣ်ညါလၢ သုမ့ၢ်ယပျဲၢ်ယဘီၣ်လီၤ.” (ယိၤဟၣ် ၁၃:၃၄, ၃၅) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယ့ၣ်ရှူးဒုးနဲၣ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါနီၤဖး ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ်အဘီၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လၢတကွၢ်ထဲအဘျုးဒၣ်ဝဲလီၤ. တမ့ၢ်ထူၣ်စုညါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တမံၤမံၤဘၣ်.