ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကရၢကရိအီၤဒ်လဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကရၢကရိအီၤဒ်လဲၣ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်ကရူၢ်န့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၂၀ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်အီၤဒ်ကရူၢ်တခါလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်လၢအလဲၤတရံးအံးက့ၤကွၢ်က့ၤတၢ် လၢဘၣ်တၢ်ကိးအီၤ ကဝီၤအပှၤကွၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် လဲၤဟးအိၣ်သကိးဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်လီၤ. တၢ်နဲၣ်လိဒီးတၢ်သိၣ်လိလၢ သန့ၤထီၣ်အသးလၢလံာ်စီဆှံတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအီၤလၢ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်, လၢမၤတၢ်ယံာ်တ့ၢ်မးလံဖဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဝဲၤဒၢးလၢဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢ ဘရိးကလ့ၣ်, ဝ့ၢ်နယူယီးလီၤ.မၤတၢ် ၁၅:၂၃–၂၉; ၁ တံၤမသ့း ၃:၁–၇.