ပှၤလၢဒိးဘျၢထံဒ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် တစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ယံာ်တ့ၢ်မး, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တရ့လၢၤဒီးပှၤစူၢ်တၢ်နာ်တၢ်ကဒဲကဒဲတဖၣ်န့ၣ် ပှၤတဟီထီၣ်အီၤဘၣ်. နီၢ်နီၢ်, ပလဲၤလၢအဝဲသ့ၣ်အအိၣ်ဒီး ပဂုာ်ကျဲးစၢး မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သးစဲလၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤမ့ၢ်မၤတၢ်ကမၣ်အဒိၣ်အယိာ်န့ၣ် ပတဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤတဘျီဃီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤအုၣ်အသးလၢ ဘျၢထံဝံၤတဂၤ မ့ၢ်ညီနုၢ်လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ် လံာ်စီဆှံတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီး မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးန့ၣ် အဝဲကဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတြၢၢ်ကလာ်လၢ “ဟီထီၣ်ကွံာ်ပှၤအၢပှၤသီတဂၤန့ၣ်, လၢသုကျါတက့ၢ်.၁ ကရံၣ်သူး ၅:၁၃.

ပိာ်ခွါတဂၤမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်ဆၣ် အမါဒီးအဖိတဖၣ် မ့မ့ၢ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်တခီလဲၣ်. ပာ်ဃုာ်လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအပူၤတန့ၢ်သနာ်က့ ဘူးသွံၣ်ဘူးထံဒံးအဖၢလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ညီနုၢ်တၢ်ရ့လိာ်ကတိၤတၢ်လၢ ဟံၣ်ဃီပူၤန့ၣ် ကအိၣ်ဒံးလီၤ.

ပှၤဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်တဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ် ဟဲထီၣ်ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အသးမ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်, တူၢ်လိာ်ဝဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ပှၤပၢဘၣ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် အအိၣ်သ့လီၤ. တၢ်တိာ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ကမၤစၢၤပှၤတဂၤစုာ်စုာ်လၢ ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးက့ၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤလီၤ. ပှၤဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်တဂၤ မ့ၢ်ဟးဆှဲးဝဲ လုၢ်လၢ်တကြၢးတဘၣ် ဒီးပာ်ဖျါဝဲတၢ်သးအဲၣ်ဒိးနီၢ်နီၢ်လၢ ကအိၣ်မူဒ်လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိးန့ၣ် တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤထီဘိလၢ ကကဲထီၣ်က့ၤကဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိလီၤ.