ပတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤန့ၣ်​ ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်​ အတၢ်သးအ့ၣ်တဲာ်တၢ်မၤဘူၣ်လီၤ. တၢ်တထၢတၢ်မၤဘူၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အပူၤဘၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်​ တလိၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲတၢ်ဆံဆဲၣ်ပူတပူဘၣ်. (မးသဲ ၁၀:၇, ၈) လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ်, တၢ်မၤဘူၣ်တလါတဖၣ်န့ၣ်​ ပပာ်အီၤဖဲ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အလီၢ်အဃိ ပှၤမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးထၢနုာ်တၢ်မၤဘူၣ်ဒီး ပှၤထၢနုာ်သ့လီၤ. ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်အမံၤန့ၣ်​ ပှၤတကွဲးဖျါဘၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ ပတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ်​ ဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါန့ၣ်​ မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢ မၤန့ၢ်အဘူးအလဲတအိၣ်ဘၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ်, ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ်​ တဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့လၢ လဲၤလၢတဟံၣ်ဘၣ်တဟံၣ်အဃိဘၣ်. ပတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အလီၢ်န့ၣ်​ အိၣ်ယိယိဖိလီၤ. တၢ်မၤဘူၣ်တနီၤန့ၣ်​ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤဆူ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်​ အဝဲၤတြၢ်ဝဲၤဒၢးလၢ တၢ်ကသူအီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤန့ဆၢၣ်အတရဲအတၢ်မၤ, တၢ်ကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပမံးၡ့ၣ်နရ့ၣ်တဖၣ်​ ဒီးပှၤလဲၤတရံးအံးထွဲးကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ်, တၢ်မၤစၢၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်​ ပတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အလီၢ်လၢ ထံကီၢ်လၢအလဲၤထီၣ်လဲၤထီသီသီအပူၤ, ဒီးလၢတၢ်စဲကျံးရၤလီၤ လံာ်စီဆှံဒီး ခရံာ်ဖိလံာ်လဲၢ်အဂၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်ပာ်လီၤအသးလၢ မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်လၢ လီၢ်ကဝီၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်, ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အဂီၢ်, မ့တမ့ၢ်ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်သ့လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကိးဖုဒဲး ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ကျိၣ်စ့စရီလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိခဲလၢာ်အမဲာ်ညါလီၤ.