ပတနာ်ဘၣ်. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် နာ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤတ့လီၤတၢ်ကိးမံၤဒဲးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပတတူၢ်လိာ်တၢ်ဘၣ်တ့သနူဘၣ်. လၢမနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤနာ်တၢ်ဘၣ်တ့သနူ အတၢ်နာ်အါမးန့ၣ် ထီဒါလိာ်သးဒီးလံာ်စီဆှံလီၤ. ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်အဒိလၢလာ်ခံမံၤအံၤတက့ၢ်.

  1. တၢ်ဘၣ်တ့ဃုသီ အယံာ်. ပှၤနာ်တၢ်ဘၣ်တ့သနူတနီၤ စံးဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်ဘၣ်တ့ဃုသီန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်နံၤသီလၢအိၣ် ၂၄ နၣ်ရံၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ကတိၤ “မုၢ်တနံၤ” လၢလံာ်စီဆှံပူၤန့ၣ် ယၢၤဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်ဖဲအကြၢးသ့လီၤ.—၁ မိၤရှ့ ၂:၄; စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၄.

  2. ဟီၣ်ခိၣ်အသးအနံၣ်အလါ. ပှၤနာ်တၢ်ဘၣ်တ့သနူတနီၤ သိၣ်လိဝဲဒၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ကဲထီၣ်အိၣ်ဒံးဒၣ် အနံၣ်လၢအကထိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်လံာ်စီဆှံစံးဝဲအသိး, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးမူဟီၣ်ကယၢန့ၣ် အိၣ်ထီၣ်တ့ၢ်လံဖဲ တချုး တၢ်ဘၣ်တ့ဃုသီန့ၣ်လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၁:၁) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ကဲထီၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်လံ အနံၣ်အကကွဲၢ်လၢအကထိလံန့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် နာ်ဝဲတၢ်ဘၣ်တ့သနာ်က့, တဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ စဲအ့ၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဘၣ်. ပနာ်လၢ စဲအ့ၣ်တၢ်ကူၣ်သ့အမ့ၢ်အတီ ဒီးလံာ်စီဆှံန့ၣ် လီၤပလိာ်လိာ်အသးလီၤ.