ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် နာ်ဝဲလၢထဲဒၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် အမ့ၢ်အတီလီၤဧါ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် နာ်ဝဲလၢထဲဒၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် အမ့ၢ်အတီလီၤဧါ.

ပှၤလၢအသးဆူၣ်လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် ကဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဃုထၢဝဲန့ၣ် ဘၣ်ကစၢ်ယွၤဒီးယ့ၣ်ရှူးအသးလီၤ. လၢအဝဲတခီန့ၣ်, ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဃုာ်လၢတၢ်အံၤအပူၤလဲၣ်. ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တတူၢ်လိာ်ဝဲတၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအါမး, ကျဲအါမးန့ၣ်ဆှၢပှၤဆူ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဘၣ်. အါန့ၢ်အန့ၣ်, အဝဲစံးဝဲလၢ “မ့မ့ၢ်ကျဲစၢၤမ့ၢ်အအံၣ်, ဒီးကျဲမ့ၢ်အဆံးလၢအဆှၢဝဲဆူတၢ်မူန့ၣ်, ဒီးပှၤလၢအထံၣ်န့ၢ်အီၤတဖၣ်အိၣ်စှၤဂၤလီၤ.” (မးသဲ ၇:၁၄) ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် နာ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဝဲကျဲအံၤလီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ဃုတ့ၢ်လံဝဲလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂၤအပူၤလံလီၤ.