ပနာ်ကစီဒီလီၤ. ပနာ်ယ့ၣ်ရှူးလၢအစံးတ့ၢ်ဝဲ “ယဲဒၣ်အံၤယမ့ၢ်ကျဲ, ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးတၢ်မူလီၤ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ယၤဒီး, ပှၤတဟဲဘၣ်ဆူပၢ်အအိၣ်နီတဂၤဘၣ်.” (ယိၤဟၣ် ၁၄:၆) ပနာ်လၢယ့ၣ်ရှူးဟဲလၢဟီၣ်ခိၣ် ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသးသမူလၢပှဲၤ ဒ်တၢ်လုၢ်တၢ်ပှ့ၤအသိးလီၤ. (မးသဲ ၂၀:၂၈) ကစၢ်အတၢ်သံဒီးတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လၢ ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ် ကဒိးန့ၢ်တၢ်မူအထူအယိာ်အဂီၢ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၃:၁၆) ပနာ်စ့ၢ်ကီးလၢ ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် ခဲအံၤပၢတၢ်ဒ် ယွၤအမူခိၣ်ဘီမုၢ်စီၤပၤအသိးလီၤ. တယံာ်လၢၤဘၣ်ဒီးတၢ်အံၤ ကဟဲစိာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၅) ဘၣ်ဆၣ်, ပတူၢ်လိာ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကတိၤလၢ စံးဝဲလၢ “ယပၢ်ဒိၣ်န့ၢ်ယၤတက့ၢ်လီၤ.” (ယိၤဟၣ် ၁၄:၂၈) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပတဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်. ပတနာ်လၢအဝဲမ့ၢ်ယွၤလၢသ့တၢ်လၢာ်ဘၣ်.