ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ် လံာ်စီဆှံဒီးလံာ်ဖိ တၢ်ကရၢကရိန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

တၢးထီခိးတၢ် လံာ်စီဆှံဒီးလံာ်ဖိ တၢ်ကရၢကရိန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

တၢးထီခိးတၢ် လံာ်စီဆှံဒီးလံာ်ဖိတၢ်ကရၢကရိလၢ ဖဲစဲၣ်ဘ့နံယါ (The Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ကရၢကရိလၢ တဟံးန့ၢ်တၢ်အဘူးအလဲဘၣ်လီၤ. တၢ်ကရၢကရိအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၈၈၄ နံၣ်လၢ ဖဲစဲၣ်ဘ့နံယါ, U.S.A ပဒိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးအဖီလာ်လီၤ. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် သူဝဲတၢ်ကရၢကရိအံၤလၢ ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်မၤ, လၢပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤလံာ်စီဆှံ ဒီးလံာ်လဲၢ်လၢ အဒိးသန့ၤအသးလၢ လံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကရၢကရိအံၤ အလံာ်တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် ပာ်ဖျါဝဲလၢ အတၢ်တိာ်ပာ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ “တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်” ဒီးလီၤဆီဒၣ်တၢ် “စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဒီးသိၣ်လိသီလိတၢ် ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤအဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်လၢ တၢ်ကရၢကရိအံၤအပူၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်အါအါအဃိန့ၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ်အီၤအဃိလီၤ. တၢ်ကရၢကရိအံၤ အကရၢဖိ ဒီးပှၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကရၢကရိလၢ ပဒိၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် သူဝဲ တၢးထီခိးတၢ် လံာ်စီဆှံဒီးလံာ်ဖိ တၢ်ကရၢကရိလၢ ဖဲစဲၣ်ဘ့နံယါ တကးဒံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်သူစ့ၢ်ကီးဝဲ တၢ်ကရၢကရိလၢ ပဒိၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲအါခါလၢ ထံကီၢ်အါဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အံၤအကျါ တနီၤန့ၣ် အမံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး “Watch Tower,” “Watchtower,” မ့တမ့ၢ် တၢ်ကတိၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤအီၤလၢ ကျိာ်အဂုၤအဂၤန့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိလၢ ပဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢ ပဒိၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲတဖၣ်အံၤအဃိ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အါမး ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢလာ်အသိးန့ၣ်လီၤ

  • တၢ်ကွဲးလံာ်လဲၢ် ဒီးတၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤအီၤ– ပထုးထီၣ်ရၤလီၤလံာ်စီဆှံ အိၣ်ဝဲ အကကွဲၢ် ၂၂၀ ဘ့ၣ် ဒီးပထုးထီၣ်စ့ၢ်ကီး လံာ်လဲၢ်လၢသန့ၤထီၣ်အသးလၢလံာ်စီဆှံ အိၣ်ဝဲ အကကွဲၢ်အကထိ ၄၀ ဃၣ်ဃၣ်လၢကျိာ် ၇၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပပှာ်ယဲၤသန့ jw.org အပူၤန့ၣ် ပဖးလံာ်စီဆှံလၢ online အပူၤ လၢကျိာ် ၁၂ဝ ဘျဲၣ် လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤန့ၣ် သ့ဝဲလီၤ. ဒီးနဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ ဒ်သိးဒီး “ကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်” အဂ့ၢ်သ့ဝဲလီၤ.

  • တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့– ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အိၣ်ဒီးကၠိတဖၣ် လၢသိၣ်လိနဲၣ်လိဝဲ ဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲလီၤ. အဒိ- ကံးလဧး (Gilead) တၢးထီခိးတၢ်လံာ်စီဆှံကၠိအံၤ စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၄၃ နံၣ်တုၤခဲအံၤ ပှၤအဂၤ ၈၀၀၀ ဘျဲၣ်လၢ အဖျိထီၣ်ကၠိအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤအီၤဒ် မံးရှၢၣ်နရ့ၣ်အသိး မ့တမ့ၢ် ဒ်သိးကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ပှၤအကကွဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအတမ့ၢ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးဒၣ်လဲာ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိလၢ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ကိးနွံဒဲးန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလိလၢ ကသိၣ်လိပှၤလၢအဖးလံာ် ဒီးကွဲးလံာ်တဘၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒီးပထုးထီၣ်ရၤလီၤလံာ်တဘ့ၣ်လၢ ကျိာ် ၁၁၀ ဘျဲၣ်လၢ အမၤစၢၤပှၤဂၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကွဲးလံာ်ဒီး ဖးလံာ်ကဘၣ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ.

  • တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်– ပဟ့ၣ်မၤစၢၤ ပှၤလၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ် ဒ်သိးဒီး ဖဲ ၁၉၉၄ နံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤသံမၤဝီ ဟဲအိၣ်ထီၣ်အသးလၢ ကီၢ်ရဝၣ်ဒၣ်အပူၤ ဒီးဖဲ ၂၀၁၀ နံၣ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးလၢ ကီၢ်ဟ့းထံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပသူ တၢ်ကရၢကရိလၢ ပဒိၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲတဖၣ်အံၤ ဘၣ်ဆၣ် ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် တသန့ၤထီၣ်အသးလၢ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အံၤအဖီခိၣ်ဘၣ်. ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤမူဒါလၢ အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအမ့ၢ် ပကဘၣ်ဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဒီးသိၣ်လိပှၤဂၤတၢ်သးခုကစီၣ်လီၤ. ပဝဲခရံာ်ဖိတဂၤစုာ်စုာ် ပကဘၣ်မၤလၢပှဲၤမူဒါအံၤလီၤ. (မးသဲ ၂၄:၁၄; ၂၈:၁၉, ၂၀) ပနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ပတၢ်မၤဒီးအဝဲကဆဲးကဲပှၤလၢအ “ဒုးဒိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤ.” —၁ ကရံၣ်သူး ၃:၆, ၇.