မ့ၢ်လၢယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဲၣ်ကစၢ်ယွၤဒီး အဲၣ်ပှၤလၢအဃၢၤအဃိ တဲဘၣ်ဝဲ လံာ်စီဆှံ အတၢ်ကစီၣ်လၢ ပှၤခဲလၢာ် ဃုာ်ဒီး ပှၤလၢအစံးတ့ၢ်အီၤလၢ “ယတအဲၣ်ဒိး ဒိကနၣ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၂၂:၃၇-၃၉) တၢ်အဲၣ် ကစၢ်ယွၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤ ဒ်သိးပကဒိကနၣ် အဖိခွါ အတၢ်မၤလိာ်လၢ ပကဘၣ် “အုၣ်ပသး” န့ၣ်လီၤ. (မၤတၢ် ၁၀:၄၂; ၁ ယိၤဟၣ် ၅:၃) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒ်ဝံလၢပျၢၤတဖၣ် မၤဝဲအသိး ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပတဲဘၣ်ပှၤဂၤလၢ ယွၤအတၢ်ကစီၣ် အဘျီတဖၣ်အဘျီလီၤ. (ယံးရမံယၤ ၂၅:၄) မ့ၢ်လၢပအဲၣ် ပှၤလၢပဃၢၤအဃိ ပဂုာ်ကျဲးစၢး စံၣ်တဲၤတဲလီၤ “ဘီမုၢ်အတၢ်သးခု အကစီၣ်” လၢကမၤပူၤဖျဲး ပှၤသးသမူန့ၣ်လီၤ. ပတဲဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်အံၤလၢ ပှၤခဲလၢာ် ဃုာ်ဒီးပှၤလၢ လၢညါတအဲၣ်ဒိး ဒိကနၣ်ဝဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.မးသဲ ၂၄:၁၄.

ဖဲပလဲၤကဒါက့ၤ ဆူဟံၣ်ကစၢ်လၢ အသးတအိၣ်ဒိကနၣ်ဝဲတဂၤ အဟံၣ်အခါ ညီနုၢ်ပထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ်တနီၤန့ၣ် သးအိၣ်ဒိကနၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်သၢမံၤအံၤတက့ၢ်-

  • ပှၤကညီတဖၣ် သုးလီၢ်သုးကျဲ.

  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂၤ သးအိၣ်ဒိကနၣ် ပတၢ်ကစီၣ်.

  • ပှၤကညီတဖၣ် အသးဆီတလဲ. ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မၤအသး မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤစုာ်စုာ် အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဃိ ပှၤတနီၤ “သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤ အနီၢ်သးတၢ်လိၣ်ဘၣ်” ဒီးအဲၣ်ဒိးဒိကနၣ်ဝဲ လံာ်စီဆှံ အတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၅:၃, nwt) ဒ်တၢ်မၢဖိပီလူးအသိး ပှၤလၢအထီဒါပှၤတဂၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ဆီတလဲသ့ဝဲလီၤ.၁ တံၤမသ့း ၁:၁၃.

ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ပတမၢဆူၣ် ပှၤကဒိကနၣ် ပတၢ်ကစီၣ် နီတဂၤဘၣ်. (၁ ပ့းတရူး ၃:၁၅) ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် ပနာ်လၢ ပှၤတဂၤစုာ်စုာ် ကဘၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်လၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ.၅ မိၤၡ့ ၃၀:၁၉, ၂၀.