ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လဲၤတဟံၣ်ဘၣ်တဟံၣ်လဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လဲၤတဟံၣ်ဘၣ်တဟံၣ်လဲၣ်

ယ့ၣ်ရှူးစံးတ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “လဲၤဒုးကဲထီၣ်ပှၤအကလုာ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ ယပျဲၢ်ယဘီၣ်တက့ၢ်.” (မးသဲ ၂၈:၁၉, ၂၀) ဖဲယ့ၣ်ရှူးပျဲလီၤ အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢအဆိကတၢၢ်တဖၣ်အခါ, ယ့ၣ်ရှူးနဲၣ်လိအဝဲသ့ၣ်လၢ ကလဲၤဆူပှၤဟံၣ်လီၤ. (မးသဲ ၁၀:၇, ၁၁-၁၃) ယ့ၣ်ရှူးသံဝံၤအလီၢ်ခံ, ခရံာ်ဖိလၢ နံၣ်တၢကယၤတဖၣ်န့ၣ်ရၤလီၤကဒီးအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ကစီၣ်လၢ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်အမဲာ်ညါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တဟံၣ်စဲတဟံၣ်, တဟံၣ်စဲတဟံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ” လီၤ. (မၤတၢ် ၅:၄၂; ၂၀:၂၀) ပမၤထွဲခရံာ်ဖိအဆိကတၢၢ်တဖၣ် အဒိအတဲာ်ဒီး ပထံၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢ တဟံၣ်-ဘၣ်-တဟံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ကတုၤဆူပှၤကညီအအိၣ်လီၤ.