ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အမဲရကၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တကလုာ်ဧါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အမဲရကၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တကလုာ်ဧါ

ပဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်အိၣ်လၢ အမဲရကၤကီၢ်စၢဖှိၣ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပတမ့ၢ်အမဲရကၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တကလုာ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤအဃိလီၤ:

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် တဟဲလီၤဖးလၢ ပှၤကိးလီၤသးလၢခရံာ်ဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂၤအပူၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ်, ပနာ်လၢပသူၣ်ထီၣ်က့ၤ ခရံာ်ဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢ အိၣ်တ့ၢ်လၢနံၣ်တၢကယၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လၢထံကီၢ် ၂၃၀ ဘျဲၣ်အပူၤန့ၣ် အသးဆူၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအပူၤလီၤ. ပအိၣ်ဖဲလဲၣ်ဂ့ၤ ဖဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ပဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သးတီလၢ ယဟိဝၤယွၤဒီး ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ်လီၤ, တမ့ၢ် U.S ပဒိၣ်မ့တမ့ၢ် ပဒိၣ်အဂၤဘၣ်လီၤ.ယိၤဟၣ် ၁၅:၁၉; ၁၇:၁၅, ၁၆.

  • ပတၢ်သိၣ်လိခဲလၢာ်န့ၣ် သန့ၤထီၣ်အသးလၢ လံာ်စီဆှံအဖီခိၣ်လီၤ. တဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ယူၣ်နဲးတဲးစတ့းအပူၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တနီၤ အတၢ်ကွဲးအဖီခိၣ်ဘၣ်.၁ သ့းစၤလနံ ၂:၁၃.

  • ပပိာ်ထွဲယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အခံလီၤ, တမ့ၢ် ပှၤကညီခိၣ်နၢ်နီတဂၤဘၣ်.မးသဲ ၂၃:၈-၁၀.