ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်သံကွၢ်လၢ ညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်တဖၣ် လၢဘၣ်ဃးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်

တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်တဖၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် လၢမၤန့ၢ်အဘူးအလဲဧါ.

တၢ်နီၤဖး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအိၣ်ဧါ. မတၤတဖၣ်မၤတၢ်ဒ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလဲၣ်.

တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်တဖၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် လၢမၤန့ၢ်အဘူးအလဲဧါ.

တၢ်နီၤဖး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအိၣ်ဧါ. မတၤတဖၣ်မၤတၢ်ဒ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလဲၣ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဆီတလဲကွံာ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တနီၤလဲၣ်

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပဘၣ်ဆီတလဲ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တနီၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်. ပှၤလၢပျၢၤလၢ အဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤန့ၣ် ဘၣ်ဆီတလဲကွံာ်ဝဲ အတၢ်ထံၣ်စ့ၢ်ကီး လီၤ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထံၣ်ဝဲ စဲအ့ၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒ်လဲၣ်

အဝဲသ့ၣ် အတၢ်နာ် လီၤပလိာ်လိာ်အသးဒီး ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါဧါ

တၢ်​စူၢ်​တၢ်​နာ်​တ​ဖၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် နာ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်

ဖးဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ် ၁၅ ထံၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်နာ်ယ့ၣ်ရှူးကစီဒီဧါ

ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်နာ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢခရံာ်ဖိနီၢ်နီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လဲၣ်န့ၣ်ဆိကမိၣ်ကွၢ်တက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်နာ်ဝဲလၢ ထဲဒၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် အမ့ၢ်အတီလီၤဧါ.

ယ့ၣ်ရှုးစံးဝဲလၢ ကျဲအါမးဆှၢပှၤဆူ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဧါ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကပူၤဖျဲးထဲဒၣ် အဝဲသ့ၣ်လီၤဧါ

လံာ်စီဆှံတဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ပာ်ကဲပှၤဂၤ အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ကစီဒီဧါ

တၢ်ပာ်ကဲန့ၣ် မၤနီၣ်ပာ်ဖျါဝဲ ခရံာ်ဖိအမ့ၢ်အတီအဂ့ၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါတက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တတူၢ်လိာ်တၢ်သွီသွံၣ်လဲၣ်

တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တဖၣ်အိၣ်အါမး ဘၣ်ဃးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး တၢ်သွီသွံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အဘၣ် လၢဘၣ်ဃးပတၢ်နာ်လၢ သနၢၣ်အံၤအပူၤတက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် နာ်ဝဲတၢ်ဘၣ်တ့သနူ ကစီဒီဧါ.

ပှၤလၢအနာ်တၢ်ဘၣ်တ့သနူ အတၢ်နာ်တနီၤန့ၣ် ထီဒါလိာ်သးဒီးလံာ်စီဆှံန့ၣ် နသ့ၣ်ညါကစီဒီဧါ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထံၣ်ဝဲ စဲအ့ၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒ်လဲၣ်

အဝဲသ့ၣ် အတၢ်နာ် လီၤပလိာ်လိာ်အသးဒီး ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါဧါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ် အသးတဖၣ် နာ်ဝဲလံာ် တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ အလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်ဧါ

လံာ်စီဆှံ အကူာ်တနီၤန့ၣ် အဘျုးတအိၣ်လၢ စိၤခဲအံၤဘၣ်ဧါ. ခရံာ်ဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဘျုးလၢ တၢ်စံၣ်စိၤ တဲစိၤလၢ ဘၣ်ဃးလိာ်သးဒီး စိၤခဲအံၤ ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အဘျုးအိၣ်လၢ ဧ့ၤဘြံၤကျိာ် လံာ်စီဆှံပူၤ သ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါ ကွၢ်တက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဆီတလဲကွံာ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တနီၤလဲၣ်

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပဘၣ်ဆီတလဲ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တနီၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်. ပှၤလၢပျၢၤလၢ အဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤန့ၣ် ဘၣ်ဆီတလဲကွံာ်ဝဲ အတၢ်ထံၣ်စ့ၢ်ကီး လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တသူထူၣ်စုညါလၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် အပူၤလဲၣ်.

ပမ့ၢ်ခရံာ်ဖိသနာ်က့, ပတသူထူၣ်စုညါလၢ ပတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် အပူၤဘၣ်. လၢမနုၤအဃိလဲၣ်.

မ့ၢ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လဲၤဘါသကိးတၢ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အဂၤတဖၣ်ဧါ

ကစံးဆၢက့ၤဝဲ တၢ်သံကွၢ်အံၤအဂီၢ် လံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်လိလၢ အဟံးစုနဲၣ်ကျဲ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ

ဘၣ်မနုၤအဃိ သုသူမံၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး တဖၣ်လဲၣ်.

ဆိကမိၣ်ကွၢ် မံၤအံၤဟဲဖဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဝဲထဲလဲၣ်

ကွၢ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဂံၢ်ဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

မတၤသူၣ်ထီၣ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးအတၢ်ကရၢကရိလဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ခၠါ(စ်)တ့းရးစဲ(လ်)တမ့ၢ်ပှၤသူၣ်ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသီဘၣ်န့ၣ်ဖးကွၢ်တက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်မၤအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ကျိၣ်စ့ဖဲလဲၣ်

တၢ်တထၢတၢ်မၤဘူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆံဆဲၣ်ပူတပူသနာ်က့, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤ လဲၤထီၣ်လဲၤထီဆူညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါတက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ပာ်တၢ်ဆံဆဲၣ်ပူတပူဧါ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဃ့ဝဲတၢ်မၤဘူၣ်လၢ ပှၤကဘၣ်ဟ့ၣ် ပှဲၤအံၤပှဲၤနုၤဧါ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် လၢမၤန့ၢ်အဘူးအလဲဧါ.

တၢ်နီၤဖး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအိၣ်ဧါ. မတၤတဖၣ်မၤတၢ်ဒ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလဲၣ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်လၢ အစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဧါ.

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်မၤဝဲန့ၣ် ပိာ်မုၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်လၢ သနၢၢ်မနုၤလဲၣ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကရၢကရိအီၤဒ်လဲၣ်

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်နဲၣ်လိဒီးတၢ်သိၣ်လိလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါကွၢ်တက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ပှၤတဖုအံၤမ့ၢ် ပတၢ်ကရၢကရိ အခိၣ်အနၢ်ဧါ.

တၢးထီခိးတၢ် လံာ်စီဆှံဒီးလံာ်ဖိ တၢ်ကရၢကရိန့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်အံၤဘၣ်ထွဲလိာ်အသးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်လဲၣ်

ဖဲပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်စံးအၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အခါ ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲသ့ၣ် တက့ၤစံးဆၢဝဲ ကိးဘျီဒဲးလဲၣ်

ဖဲယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲ ပှၤလၢ အဒုၣ်ဒွဲၣ်စံးအၢတၢ်ဒီး ပှၤလၢ အသံကွၢ်တၢ်တဖၣ်အခါ မၤထွဲဝဲ လံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်, ဒီးဂုာ်ကျဲးစၢး ဃုသ့ၣ်ညါဝဲ “အကတီၢ်လၢ ပှၤကအိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်အဂီၢ်” မ့တမ့ၢ် “အကတီၢ်လၢ ပှၤကကတိၤတၢ်အဂီၢ်”—စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၇.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိ

လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဝဲထဲလဲၣ်

ကွၢ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဂံၢ်ဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ယကဲထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

မးသဲ ၂၈:၁၉, ၂၀ ပာ်ဖျါထီၣ် ခီၣ်ခါသၢခါ.

ယမ့ၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်ယကဘၣ်ကဲထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤစ့ၢ်ကီးဧါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤဝဲတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ် ဒီးပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နမ့ၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်နကဘၣ်ကဲထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤစ့ၢ်ကီးဧါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤန့ၣ် ဟးထီၣ်ဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိ အပူၤသ့ဧါ

အဝဲမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး ဟးထီၣ်လၢ တၢ်ကရၢကရိအပူၤန့ၣ် ကဘၣ်မၤဝဲ တၢ်ခံမံၤလီၤ

ပှၤဟီထီၣ်ကရၢဖိ လၢယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အပူၤအိၣ်ဧါ

တဘျီတခီၣ် တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်လိၣ်ဝဲ, ဒီးတၢ်အံၤကမၤစၢၤ ပှၤတဂၤလၢ ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤသ့လီၤ.

တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လဲၤဝဲ တဟံၣ်ဘၣ်တဟံၣ်လဲၣ်

ဃုသ့ၣ်ညါ ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်အဆိကတၢၢ်တဖၣ် ကဘၣ်မၤတၢ်တဖၣ်တက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် တဟံၣ်ဘၣ်တဟံၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဒိးန့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်ဧါ.

တၢ်လၢပနာ်ဘၣ်ဃး တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီး ပဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါကွၢ်တက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဟဲလၢပှၤလၢအိၣ်တ့ၢ်လံဒီး အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် အအိၣ်လဲၣ်.

တၢ်မနုၤထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤလၢ ပကဟဲလၢပှၤလၢ အိၣ်ဒီးအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် အအိၣ်လဲၣ်.

မ့ၢ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၢဆူၣ်ပှၤဂၤလၢ ကဆီတလဲအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဧါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤန့ၣ် ဆီတလဲပှၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဧါ. အဝဲသ့ၣ် မၢဆူၣ်ပှၤဂၤလၢ ကဆီတလဲအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဧါ.

တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဟံးန့ၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အတၢ်စံးဆၢလၢ ဘၣ်ဃးပတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံလၢအဘူးအလဲတအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤမံးရှၢၣ်နရ့ၣ်တၢ်မၤ ကစီဒီဧါ

မတၤတဖၣ်ပာ်ဃုာ်လၢ မံးရှၢၣ်နရ့ၣ်တၢ်မၤအပူၤလဲၣ်, ဒီးလၢမနုၤအဃိလဲၣ်. ပှၤတဂၤဂၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သိၣ်လိလီၤဆီလၢ တၢ်မၤအံၤအဂီၢ်ဧါ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်လၢ အစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဧါ.

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်မၤဝဲန့ၣ် ပိာ်မုၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်လၢ သနၢၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် ဒီးတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ကိးဝဲအတၢ်စူးရိအိၣ်ဖှိၣ် အလီၢ်လၢ “ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ရိဖှိၣ်” လဲၣ်

ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ကတိၤလၢ “ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဘီမုၢ်ဘျီၣ်ရိဖှိၣ်” န့ၣ်ဟဲပၢၢ်ထီၣ်ဖဲလဲၣ် ဒီးဘၣ်မနုၤလၢ ပသူတၢ်အံၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တသူထူၣ်စုညါလၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် အပူၤလဲၣ်.

ပမ့ၢ်ခရံာ်ဖိသနာ်က့, ပတသူထူၣ်စုညါလၢ ပတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် အပူၤဘၣ်. လၢမနုၤအဃိလဲၣ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤဝဲကစၢ်အတၢ်အီၣ်လၢ ဟါအီၣ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ လီၤဆီလိာ်အသးဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢ အဂၤတဖၣ်လဲၣ်.

ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သံ, ဒီးမ့ၢ်မူးပွဲလၢ အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. သမံသမိးကွၢ် ဘၣ်ဃးဒီး မူးပွဲအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံစံးဝဲ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လဲၤဘါသကိးတၢ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အဂၤတဖၣ်ဧါ

ကစံးဆၢက့ၤဝဲ တၢ်သံကွၢ်အံၤအဂီၢ် လံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်လိလၢ အဟံးစုနဲၣ်ကျဲ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ် အသးတဖၣ် နာ်ဝဲလံာ် တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ အလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်ဧါ

လံာ်စီဆှံ အကူာ်တနီၤန့ၣ် အဘျုးတအိၣ်လၢ စိၤခဲအံၤဘၣ်ဧါ. ခရံာ်ဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဘျုးလၢ တၢ်စံၣ်စိၤ တဲစိၤလၢ ဘၣ်ဃးလိာ်သးဒီး စိၤခဲအံၤ ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အဘျုးအိၣ်လၢ ဧ့ၤဘြံၤကျိာ် လံာ်စီဆှံပူၤ သ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါ ကွၢ်တက့ၢ်.

ပှၤတဝၢ ဒီးထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤဘၣ်ဃးအသးဒီး ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်လဲၣ်

အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢ ထံကီၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်ဧါ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤပူၤလဲၣ်

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တၢ်နုာ်သုးအဃိလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်အံၤလဲၣ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါကွၢ်တက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤတၢ်မၤစၢၤ ပှၤဘၣ်တၢ်တတၢာ်တနါ ကစီဒီဧါ

ပှၤစူၢ်တၢ်နာ်တၢ်ကဒဲကဒဲ ဃုာ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ် ပဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢအဘျုးအိၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါတက့ၢ်.

နီၢ်ကစၢ် ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အိၣ်မူ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တူၢ်လိာ်တၢ်ကူစါယါဘျါဘၣ်ဃး ကသံၣ်ကသီကစီဒီဧါ

ပှၤတနီၤဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ကူစါယါဘျါခဲလၢာ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ကစီဒီဧါ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တတူၢ်လိာ်တၢ်သွီသွံၣ်လဲၣ်

တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တဖၣ်အိၣ်အါမး ဘၣ်ဃးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး တၢ်သွီသွံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အဘၣ် လၢဘၣ်ဃးပတၢ်နာ်လၢ သနၢၣ်အံၤအပူၤတက့ၢ်.

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤလီၤဖးဟံၣ်ဖိဃီဖိဧါ မ့တမ့ၢ် မၤဂ့ၤထီၣ်ဝဲဧါ

တဘျီတခီၣ်, ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အလိၤ လၢအမၤလီၤဖး ဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. နီၢ်နီၢ် အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤမၤလီၤဖး ဟံၣ်ဖိဃီဖိဧါ

တၢ်မၤကတၢၢ်ကွံာ် တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီန့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထံၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

ပှၤဒီမါဝၤခံဂၤ အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤစၢၤဝဲစ့ၢ်ကီးဧါ. ဖဲယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤ ကမၤကတၢၢ်ကွံာ် အတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအခါ လိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်တဖၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်အခွဲးဧါ.

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တြီဝဲတၢ်မၤမုာ်မၤဖှံသး တနီၤဧါ

ဖဲခရံာ်ဖိတဂၤ ဃုထၢတၢ်မၤမုာ်မၤဖှံသးအခါ ကြၢးဆိကမိၣ်ဝဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအခီၣ်ထံး မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

လုၢ်လၢ် ဒီးမူးပွဲတဖၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်လဲၣ်.

ပှၤအါဂၤသ့ၣ်ညါဝဲ တၢ်အံၤအထူအထံးသနာ်က့ မၤဝဲခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤဝဲလဲၣ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါတက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤအံးစထၢၣ်အမူးလဲၣ်.

ပှၤအါမးထံၣ်ဝဲ အံးစထၢၣ်ဒ် ခရံာ်ဖိအမူးပွဲတခါလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤမူးပွဲအံၤလဲၣ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤဝဲတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ အမုၢ်နံၤဘၣ်လဲၣ်

သမံသမိးကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်လွံၢ်မံၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ အမုၢ်နံၤန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ တဘၣ်ယွၤအသးဘၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤဝဲကစၢ်အတၢ်အီၣ်လၢ ဟါအီၣ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ လီၤဆီလိာ်အသးဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢ အဂၤတဖၣ်လဲၣ်.

ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သံ, ဒီးမ့ၢ်မူးပွဲလၢ အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. သမံသမိးကွၢ် ဘၣ်ဃးဒီး မူးပွဲအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံစံးဝဲ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ခူၣ်လီၤပှၤသံန့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထံၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်

တၢ်ဆၢတဲာ်လၢယဟိဝၤပှၤအသးတဖၣ် မၤဝဲဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ခူၣ်လီၤပှၤသံန့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ပှၤသံတဂၤန့ၣ်အတၢ်နာ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဆၢတဲာ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မ့ၢ်ခရံာ်ဖိဧါ

ပတလီၤဂာ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢအဂၤလၢ ကိးလီၤအသးလၢခရံာ်ဖိတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဝံသးစူၤဆိကမိၣ်ကွၢ်တက့ၢ်.

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်မ့ၢ် ဖရိၣ်ထဲးစထၢးဧါ

တၢ်ဂ့ၢ်ခံမံၤလၢ ဒုးလီၤဆီ ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လၢ ခရံာ်ဖိကရၢအဂၤလၢ တမ့ၢ်ခဲးသလ့း တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အမဲရကၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တကလုာ်ဧါ

ဆိကမိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လွံၢ်ဘီလၢ ဘၣ်ဃးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤတက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ် အသးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကရၢအသီ တကရၢဧါ

ထိၣ်သတြီၤ တၢ်ဆိကမိၣ် ဘၣ်ဃး ကရၢအသီ တကရၢ ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၤ အသးတဖၣ်တက့ၢ်.